Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu. U okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse moguće je prijaviti projekte za sljedeće aktivnosti:

1. STRATEŠKA PARTNERSTVA

Projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju novi kurikulumi, potiču intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora u cilju modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Više o aktivnosti.

Rok za prijavu: 21. ožujka 2019. godine do 12.00 sati

2. EUROPSKA SVEUČILIŠTA

Nova aktivnost u Erasmus+ programu.

Vođe država i vlada povodom zaključaka Europskog vijeća od 14. prosinca 2017. pozvali su države članice, Vijeće i Europsku komisiju da djeluju u smjeru „poticanja osnivanja novih „europskih sveučilišta“ do 2024.godine koja se sastoje od mreža sveučilišta po načelu od baze prema vrhu diljem EU-a koja će omogućiti studentima da steknu diplomu kombinacijom studija u nekoliko država EU-a i doprinesu međunarodnoj konkurentnosti europskih sveučilišta“.

Više informacija o aktivnosti u Vodiču kroz Program.

Rok za prijavu: 28. veljače 2019. godine do 12.00 sati

3. UDRUŽIVANJE ZNANJA

Projekti povezivanja obrazovanja, istraživanja i inovacija – stvaranjem „trokuta znanja” – u cilju razvoja poduzetničkih, kreativnih i inovativnih vještina u svim disciplinama.

Više o aktivnosti.

Rok za prijavu: 28. veljače 2019. godine do 12.00 sati

4. JAČANJE KAPACITETA VISOKOG OBRAZOVANJA – projekti mogu biti :

a) zajednički projekti: pomaže se visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima.

b) strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije.

Više o aktivnosti.

Rok za prijavu: 7. veljače 2019. godine do 12.00 sati

5. JEAN MONNET (zasebna aktivnost)

Potpora ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja: aktivnosti podržavaju akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije, rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata.

Više o Jean Monnet programu.

Rok za prijavu: 22. veljače 2019. godine  do 12.00 sati

PRIJAVA PROJEKTA:

U okviru natječaja za projekte Erasmus+ (aktivnosti Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, Udruživanje znanja, Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja, Europska sveučilišta, Jean Monnet moduli) službeni partner je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU te se upisuje PIC Sveučilišta u Zagrebu : 999933231.

Mandatno pismo ako ste partner ili Izjavu časti ako ste koordinator potpisuje Rektor Sveučilišta temeljem Pisma suglasnosti Dekanice fakulteta.

U cilju dobivanja Pisma suglasnosti potrebno je poslati Uredu za znanost i projekte na icaleta@ffzg.hr  sljedeće podatke o projektu:

  • Naziv projekta
  • Uloga u projektu : Koordinator projekta ili partner
  • Ime voditelja projekta i ostalih sudionika s Filozofskog fakulteta
  • Kratki opis projekta: ciljevi, aktivnosti, trajanje, ostali partneri
  • Budžet  projekta: cjelokupni iznos i iznos koji se odnosi na Filozofski fakultet
  • Ako ste partner, Mandatno pismo s upisanim podacima koordinatora

Rokovi za predaju podataka su:

  • za aktivnost Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja – utorak 22. siječnja 2019. godine
  • za aktivnosti Europska sveučilišta, Udruživanje znanja, Jean Monnet moduli – petak 8. veljače 2019. godine
  • za aktivnost Strateška partnerstva – ponedjeljak 4. ožujka 2019. godine

Temeljem Pisma suglasnosti, Ured za znanost i projekte će ishoditi Mandatno pismo / Izjavu časti u suradnji sa s Uredom za EU projekte Sveučilišta u Zagrebu.

U Evidenciji međunarodne suradnje možete pregledavati sve ERASMUS+ obrazovne projekte i na taj način osigurati jednostavno ispunjavanje projektnih obrazaca u dijelu u kojem se traži opis kapaciteta sastavnice.

Sve materijale s godišnje Erasmus+ konferencije možete pronaći ovdje, u dijelu Korisne prezentacije.

Više informacija o sudjelovanju u Erasmus+ programu za visoko obrazovanje možete naći ovdje.

Za sve dodatne informacije, slobodno se obratite u Ured za znanost i projekte (C-013), Iva Čaleta Pleša, icaleta@ffzg.hr