Ministarstvo znanosti i obrazovanja proširilo mjere potpore za prijavu i sudjelovanje u Obzor 2020. projektima (uključujući Euratom) te promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.

Ključne dopune i izmjene su sljedeće:

  • dodana je nova mjera podrške za znanstvenike i i/ili administrativno osoblje za troškove edukacijskih i savjetodavnih usluga za pripremu ERC projekata za Starting, Consolidator, Advanced i Synergy grantove (mjera 1.d.). Za ovu mjeru se može ostvariti potpora do 20.000 kn
  • povećan je maksimalni iznos za mjeru podrške za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sastancima i radionicama u svrhu planiranja prijava budućih Obzor 2020. projekata (mjere 1.a i 1.b), koji sada iznosi 10.000 kn
  • mjera 3. je definirana na način da bude jasnije da se može ostvariti kontribucija za sudjelovanje u projektima u okviru raznih vrsta partnerstava (su)financiranih iz Obzora 2020.
  • dorađena je formulacija mjere 4. da bude jasnije da se odnosi na potporu organizacijama koje provode Co-fund projekte u ime RH.

Što se tiče „mjera za svemir“, dodana je nova mjera 5.d kojom se omogućuje potpora stručnjacima za sudjelovanje na specijaliziranim usavršavanjima vezanima uz svemirske tehnologije, a u skladu s prioritetima MZO.

Ostalo je nepromijenjeno, a više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva.

Dopuna Odluke na temelju koje se mogu ostvariti potpore.

Molimo vas da nadalje koristite novi prijavni obrazac.

Upite o mjerama potpore možete slati na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.