Zbog velikog broja prijava, kandidati će o rezultatima natječaja za prijelaz studenata s drugih sveučilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomski studij
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu biti obaviješteni najkasnije do 30. rujna 2019.