Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3, 018: 90633715804, o.d. dekana donosi sljedeću

ODLUKU

1. Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 KLASA: 030-02/20-01/110 Urbroj: 3804-850-20-1 od 27. listopada 2020. o organizaciji rada administrativnih službi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 stavlja se van snage i prestaje se primjenjivati za sve administrativne službe Fakulteta te za sve zaposlene na administrativnim poslovima Odsjeka.

2. Svim zaposlenicima u svim administrativnim službama Fakulteta i svim zaposlenicima na administrativnim poslovima Odsjeka, koji su na temelju odluke iz točke l. radili u timovima ili dežurstvima, utvrđuje se počevši od 01.09.2021. godine raspored rada u uredu na Fakultetu.

3. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01.09.2021. godine do donošenja drugačije odluke sukladno uputama nadležnog Sveučilišta, nadležnog Ministarstva ili Stožera civilne zaštite RH.