Dekanat

Glavna tajnica
Davorka Vuković
E-mail: davukovic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-020
Prostorija: D25

Ured dekana
Ana Popović
E-mail: ured_dekana@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-017
Prostorija: D13

Služba za informatiku

Predrag Gjuro Kladarić, voditelj Službe za informatiku
E-mail: gjuro@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-034
Prostorija: A129

Boris Beker, zamjenik voditelja Službe za informatiku
E-mail: boris.beker@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-006
Prostorija: A120

Hrvoje Fruk, sistem-operater
E-mail: hfruk@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Ivan Grgić, programska potpora
E-mail: ivang@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-404
Prostorija: A125a

Marina Hlubuček, tajnica Službe za informatiku
E-mail: marina.hlubucek@ffzg.hr, racuni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-274
Prostorija: A129

Filip Mustić, sistem inženjer
E-mail: fmustic@ffzg.hr
Telefon: 01/409-245
Prostorija: A125c

Ratko Trupčević, sistem-operater
E-mail: rtrupcev@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Tomislav Volfand, sistem-operater
E-mail: tvolfand@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-434
Prostorija: A121

Silvije Zagradišnik, sistem-operater
E-mail: szagradi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-364
Prostorija: A120

Služba za javnu nabavu

Ivančica Benaković, tajnica Fakulteta, voditeljica Službe za javnu nabavu
E-mail: ibenakov@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-299
Prostorija: C017

Andrej Božić, stručni suradnik za planiranje i provedbu nabave
E-mail: anbozic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-009
Prostorija: C017

Služba za međunarodnu suradnju

Ivana Bedeković, mobilnost studenata
E-mail: ibedekov@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-138
Prostorija: K0.8 (Knjižnica)

Tamara Šveljo, međunarodna suradnja, mobilnost nastavnika
E-mail: tsveljo@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-266
Prostorija: K0.8 (Knjižnica)

Sofija Stanić (zamjena za Ankicu Trogrlić Matić), koordinatorica za projekte
E-mail: projekti@ffzg.hr, sstanic2@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013 – Ured za znanost i projekte

Mirela Ruvić, administratorica projekta Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu
E-mail: mruvic@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013 – Ured za znanost i projekte

Katarina Šolčić, administratorica projekta Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
E-mail: ksolcic@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013 – Ured za znanost i projekte

Ankica Trogrlić Matić, porodiljni dopust, koordinatorica za projekte
E-mail: atrogrli@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013 – Ured za znanost i projekte

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove:

Kadrovska služba

Katarina Perutina
E-mail: kperutin@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-215
Prostorija: D24

Urudžbeni ured

Borna Bevanda
E-mail: urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Sanja Vorih
E-mail: urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Bruno Herman
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Vanja Kožina
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Služba za računovodstvene i financijske poslove

Edo Junačko, voditelj Služba za računovodstvene i financijske poslove
E-mail: ejunacko@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-021
Prostorija: D08

Ljiljana Arelić, plaće
E-mail: ljarelic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Linda Balen (zamjena za Martu Kozina), plan i analiza
E-mail: libalen@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Vlasta Budjan, knjigovodstvo
E-mail: vbudjan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Katica Forko, drugi dohodak
E-mail: kforko@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-018
Prostorija: D07

Ivana Jelić
E-mail: ivravlic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Senija Karamarko, likvidatura
E-mail: skaramar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Srđan Klarić, plan i analiza
E-mail: srklaric@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Marta Kozina (na mirovanju radnog odnosa), plan i analiza
E-mail: mkozina@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Dina Macakanja, plaće
E-mail: dmacakan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Ana Mandić, blagajna
E-mail: ana.cerovski@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-008
Prostorija: D02

Tomislav Stary, ekonomat/skladište
E-mail: tstary@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Predrag Škrapić, ekonomat/skladište
E-mail: pskrapic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Ljerka Škrinjar, knjigovodstvo
E-mail: ljskrinj@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Vesna Špehar, likvidatura
E-mail: vspehar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Vesna Tkalčić Barišić, voditeljica operative
E-mail: vtbarisi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Služba za tehničke poslove

Mario Jurak, v.d. voditelj održavanja
E-mail: mario@ffzg.hr, odrzavanje@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-002
Prostorija: P10

Studentska služba

Vesna Gregurić, voditeljica Studentske službe
E-mail: vgreguri@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-386
Prostorija: D26-27

Sanja Bahun Golub, preddiplomski i diplomski studij, izvannominalni studij
E-mail: sbgolub@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-224
Prostorija: D26-27

Marija Brekalo, preddiplomski i diplomski studij
E-mail: mbrekalo@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-223
Prostorija: D26-27

Davor Iličić, ISVU, diplome
E-mail: dilicic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-022
Prostorija: D26-27

Hrvoje Jakopčević, ISVU, diplome
E-mail: hjakopce@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-408
Prostorija: D26-27

Nikolina Knežević, preddiplomski i diplomski studij
E-mail: nknez@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-375
Prostorija: D26-27

Ured za informiranje

Mirka Badrov, voditeljica Ureda za informiranje
E-mail: info.pr@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-404
Prostorija: A125a

Ured za ISVU

Daniel Kruhek, voditelj Ureda za ISVU
E-mail: dkruhek@ffzg.hr, isvu@ffzg.hr
Telefon: (01) 409-269
Prostorija: A127

Matea Gajski, ISVU koordinatorica (zamjena za Božidara Škvorc, ISVU koordinator; boskvorc@ffzg.hr)
E-mail: mgajski@ffzg.hrisvu@ffzg.hr
Telefon: (01) 409-269
Prostorija: A127

Ured za kvalitetu

Ivana Sudarević, voditeljica Ureda za kvalitetu
E-mail: isudarev@ffzg.hr, kvaliteta@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-387
Prostorija: D19

Ured za poslijediplomske studije

Biserka Pešec, voditeljica Ureda za poslijediplomske studije
E-mail: bpesec@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-024
Prostorija: A003

Sanja Ivanović
E-mail: sivanovi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-272
Prostorija: A002

Anamarija Stipeč
E-mail: astipec@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-272
Prostorija: A002