1. Kolika je puna cijena školarine?
  7200,00 kn iznosi puna cijena školarine. 200,00 kn iznosi cijena upisnine.
 2. Kako se naplaćuje školarina prema broju ostvarenih ECTS-a?
  Ako je student u prethodnoj akademskoj godini ostvario 55 ECTS-a, onda ne plaća ništa. Ukoliko je student ostvario manje od 30 ECTS-a, onda plaća punu školarinu, a ako je ostvario između 30 i 55 ECTS-a, onda plaća razliku do broja upisanih bodova u toj akademskoj godini, tj. plaća isključivo one kolegije koje nije položio. Cijena jednog ECTS boda iznosi 120,00 kn. Ovo vrijedi isključivo za godine nominalnog trajanja studija.
 3. Računaju li se ECTS bodovi položeni ove akademske godine, ali upisani prošle?
  Ako su kolegij upisani prethodnih godina, a položeni ove godine, oni se pribrajaju, ali isključivo ako se s njima ostvaruje 55 ECTS bodova ili više, te se oni pribrajaju isključivo za izračun participacije. Ako je s položenim kolegijima od prethodnih godina sakupljeno 30 ili više ECTS bodova, onda student nije dužan platiti punu cijenu školarine, ali je dužan platiti sve one kolegije iz ove akademske godine koje nije položio. Ako je s položenim kolegijima od prethodnih godina sakupljen manje od 30 ECTS bodova, student je dužan platiti samo punu cijenu školarine.
 4. Ukoliko se upisuje prva godina izvan nominalnog trajanja studija, plaća li se školarina prema broju ostvarenih ECTS bodova ili po upisanim kolegijima?
  Ako student ne upisuje nove kolegije, nije dužan platiti školarinu bez obzira na to koliko još kolegija mora položiti. Ako student ipak mora upisati neke nove kolegije, oni će mu se naplatiti, ali samo ako njihov zbroj prelazi 15 ECTS-a.
 5. Plaćaju li se kolegiji koji se upisuju ili polažu te akademske godine?
  Oni koji se polažu, ne plaćaju se. Oni koji se upisuju prvi puta, plaćaju se, ukoliko student  upisuje više od 15 ECTS-a i ako nije u zadnjoj nominalnoj godini trajanja studija ostvario najmanje 55 ECTS-a.
 6. Plaća li se školarina ako je promijenjena jedna studijska grupa?
  Da, plaća se puna cijena školarine u iznosu od 7.200,00 kuna za prvu godinu studija, a nakon toga po uspjehu