Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik organizira, izvodi, unaprjeđuje te promiče učenje i poučavanje hrvatskoga jezika i kulture za neizvorne govornike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. U Centru se izvodi nastava hrvatskoga jezika namijenjena stranim studentima za studiranje na hrvatskim sveučilištima. Nastava je organizirana u šest stupnjeva, prema suvremenim metodama poučavanja jezika, a održavaju se i kulturološka predavanja. Nastava nije namijenjena samo onima koji će studirati u Hrvatskoj već i studentima koji već studiraju hrvatski jezik ili neku drugu grupu predmeta na europskim i inim sveučilištima, studentima koji su na jednosemestralnoj ili dvosemestralnoj studentskoj razmjeni na Filozofskome fakultetu te onima koji hrvatski jezik uče u sklopu cjeloživotnog obrazovanja. Croaticum je i mentorski centar za sve buduće lektore hrvatskoga jezika u svijetu te s tom svrhom ostvaruje suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskom maticom iseljenika. Te dvije ustanove upućuju buduće lektore hrvatskoga jezika na obveznu obuku (hospitacije, mentorsku nastavu te pripremanje i izvođenje oglednoga sata) na Croaticum gdje im se izdaje službena potvrda (tzv. stručno mišljenje) o njihovoj stručnoj osposobljenosti. Croaticum s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta svake godine organizira i dvodnevni stručni skup pod nazivom Savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga sa svrhom stručnoga usavršavanja i razmjene iskustava lektora hrvatskoga jezika.

Osim studenata program pohađaju polaznici koji nemaju status redovitih studenata, ali se uklapaju u koncept cjeloživotnog obrazovanja. Riječ je ponajprije o hrvatskoj dijaspori čije učenje hrvatskoga jezika stipendira Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zatim o nacionalnim manjinama u RH, azilantima i osobama sa supsidijarnom zaštitom u RH, poslovnim ljudima te stranim diplomatima.

Croaticum je u rujnu 2013. godine uputio u postupak akreditacije program koji se sastoji od samostalnoga modula Hrvatski kao drugi i strani jezik. Modul bi trajao dva semestra i za njegovo završavanje potrebno bi bilo ostvariti minimalno 60 ECTS-bodova. Sastojao bi se od jezičnih i govornih vježba te izbornih predmeta na hrvatskom i engleskom jeziku Predviđeno je da se studenti modula zainteresirani za kroatističke kolegije pribrajaju studentima Preddiplomskoga studija kroatistike na jezgrenim kolegijima. Vjerujemo da bi Modul omogućio sve većem broju stranih studenata Sveučilišta u Zagrebu, a i stranim polaznicima cjeloživotnog obrazovanja, kvalitetno učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture i društva.

Na Croaticumu su dosad održani sljedeći tečajevi hrvatskoga jezika:

  1. Erasmus intenzivni tečajevi jezika (EILC) za ERASMUS studente koji odlaze na mobilnost (2-6 tjedana) u države u kojima se govore manje poznati jezici. Studenti s intenzivnim tečajevima jezika započinju prije samoga početka Erasmus studijskoga boravka ili stručne prakse kako bi stekli jezičnu kompetenciju potrebnu za snalaženje u stranoj državi. Croaticum je dosad organizirao 4 EILC tečaja (u rujnu 2011/2012, u rujnu 2012/2013, u veljači 2012/2013 i u rujnu 2013/2014) i u njima je sudjelovalo 87 studenata.
  2. Skraćeni jednosemestralni tečajevi jezika namijenjeni su također ERASMUS studentima. Oni obuhvaćaju 4 nastavna sata tjedno i održavaju se 2×2 tjedno tijekom obaju semestara. Ukupno obuhvaćaju 70 sati nastave jezičnih vježba i terenske nastave. Na kraju Skraćenoga semestralnog tečaja polaznici polažu ispit i dobivaju potvrdu. Program predviđa stjecanje 4 ECTS boda za uspješno završen Skraćeni semestralni tečaj. Do sada je tečaj organiziran u zimskome semestru akademske godine 2011/2012. i pohađala su ga 32 studenta, u ljetnome semestru akademske godine 2012/2013. kada ga je pohađalo 15 studenata, te u zimskome semestru 2013/2014. kada ga pohađa 14 studenata. Ukupno je skraćeni semestralni tečaj do sada pohađao 61 student.
  3. ERASMUS je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme – LLP)Europske Unije. U semestralne tečajeve Croaticuma u ljetnome semestru akademske godine 2012/2013. upisalo se 12 studenata, a u zimskome semestru 2013/2014 upisano je 27 studenata. Ukupno je do sada u tečajeve Croaticuma upisano 39 studenata iz programa ERASMUS.
  4. Ubrzani tečaj hrvatskoga kao inoga jezika (Crash Course) održan je u rujnu 2013. Organizirali su ga Sveučilište u Zagrebu i Croaticum. Tečaj se sastojao od dvaju kolegija Jezičnih vježba i Uvoda u hrvatsku kulturu. Tečaj su pohađala ukupno 64 studenta. Svi su studenti u listopadu nastavili svoj studij na različitim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
  5. U Croaticum dolaze studenti slavistike i/ili kroatistike sa stranih sveučilišta koje stipendira MZOS. Polaznici su Croaticuma i studenti drugih studijskih grupa i fakulteta koji imaju status gostiju studenata Filozofskoga fakulteta ili su stipendisti Sveučilišta u Zagrebu te pripadnici hrvatskoga iseljeništva, a koji dolaze na Croaticum ili zahvaljujući stipendijama MVPEI-ja. Svakoga semestra MZOS stipendira oko 20 studenta, a MVPEI oko 40.
  6. CEEPUS, Central European Exchange Program for University Studies, najznačajniji je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i jugoistočne Europe. Trenutačno su države članice: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija. Odsjek za kroatistiku, zajedno sa slavističkim odsjecima, sudjeluje u dvjema CEEPUS-ovim mrežama.