Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na sjednici održanoj 17. rujna 2001., donijelo je

ETIČKI KODEKS
NASTAVNIKA, SURADNIKA I ZNANSTVENIKA
FILOZOFSKOGA FAKULTETA

I. Temeljne vrijednosti i načela

Članak 1.
Nastavnici, suradnici i znanstvenici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nastavnici) u svom radu, djelovanju i ponašanju dužni su slijediti humanistička moralna načela i načela znanstvene kritičnosti.
Nastavnici temelje svoju obrazovnu i znanstvenu djelatnost na ustavnim načelima slobode znanstvenoga stvaralaštva i izražavanja te autonomije sveučilišta.

Članak 2.
Nastavnici su dužni u javnim istupima i djelovanju promicati humanističke vrijednosti, ugled struke Fakulteta i akademske zajednice te čuvati osobno i profesionalno dostojanstvo kolega.

Članak 3.
Nastavnici će čuvati neovisnost i dostojanstvo kolega i studenata te slobodu znanstvenoistraživačkog i nastavnog rada. Osobito će štititi čast svojega poziva i otklanjati svaki pokušaj korupcije.

Članak 4.
Moralna je obveza svakoga nastavnika da ukaže na neetičko ponašanje nastavnika, odnosno na kršenje odredaba ovoga Etičkog kodeksa.

II. Odnos prema radu

Članak 5.
Nastavnici moraju trajno raditi na svojoj izobrazbi i primjenjivati suvremena znanstvena i nastavna dostignuća.
Dužnost je nastavnika njegovati kulturu pismenoga i usmenoga izražavanja.

Članak 6.
Nedopustivo je korištenje tekstova ili ideja drugih autora, uključujući studenata, bez navođenja izvora.

Članak 7.
Nastavnici će savjesno i odgovorno udovoljavati svojim nastavnim obvezama. U slučaju opravdane spriječenosti nastavnici moraju osigurati odgovarajuću zamjenu ili se pravovremeno ispričati.
Nastavnici su dužni sudjelovati i u radu fakultetskih tijela i tome dati prednost pred izvanfakultetskim aktivnostima.
Opseg izvanfakultetskih djelatnosti nastavnika ne smije ugrožavati kvalitetu nastavnoga i znanstvenoga rada.
Nastavnici ne smiju poticati, prihvaćati ili obavljati poslove protivne ugledu struke, Fakulteta i akademske zajednice.

Članak 8.
U nastavnom radu nedopustivo je promicati stranačke stavove.

Članak 9.
Nastavnici su dužni zalagati se da se na Fakultet upisuju najbolji kandidati.
U tu će svrhu osigurati uvjete koji jamče regularnost upisnoga postupka.

III. Odnos prema kolegama i suradnicima

Članak 10.
U znanstvenim radovima, javnom djelovanju i u međusobnim kontaktima nastavnici su dužni njegovati kulturu argumentiranoga dijaloga.
Nedopustiv je laudativni pristup radovima drugih ili prešućivanje njihovih nedostataka zbog osobnih interesa, ali i kritiziranje ili ignoriranje tuđih radova zbog profesionalne ili osobne nesnošljivosti.

Članak 11.
Nastavnici su dužni poštovati osobno i profesionalno dostojanstvo mlađih kolega i brinuti se o njihovu nastavnom i znanstvenom razvoju.
Nastavnici su dužni poštovati osobno i profesionalno dostojanstvo svih radnika Fakulteta.

IV. Odnos prema studentima

Članak 12.
Nastavnici su dužni poštovati dostojanstvo studenata.
Nastavnici se moraju truditi da u nastavnom procesu ostvare dijalog sa studentima i da ih potiču na aktivno sudjelovanje.

Članak 13.
Isključiv kriterij za ocjenjivanje studenata jesu znanje, razumijevanje i zalaganje.
Nastavnici ne smiju uvjetovati ispunjenje nastavnih obveza studenata i polaganje ispita kupovinom određene literature ili drugih nastavnih pomagala, seksualnim punudama i ucjenama te materijalnim i drugim iznudama.

Članak 14.
Ocjenjivanje studenata mora biti objektivno, a ispiti javni radi otklanjanja prigovora o neobjektivnosti.
Nastavnici su dužni dosljedno se suprotstavljati svim intervencijama u vezi s ispitima.

V. Odnos prema imovini

Članak 15.
Nastavnici su dužni savjesno se odnositi prema imovini Fakulteta.
Korištenje imovine Fakulteta u privatne svrhe nije dozvoljeno.

Članak 16.
Nastavnici su dužni s osobitom pažnjom odnositi se prema knjigama i časopisima fakultetskih knjižnica. Nastavnici su dužni suzdržavati se od zadržavanja posuđenih knjiga.

VI. Etičko povjerenstvo

Članak 17.
O kršenju odredaba ovoga Kodeksa odlučuje Etičko povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Fakultetsko vijeće iz reda nastavnika i studenata Fakulteta.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Jedan član Povjerenstva je student.
Dekan osigurava uvjete za rad Povjerenstva.
Povjerenstvo ima Poslovnik o svome radu, koji na prijedlog Povjerenstva prihvaća Fakultetsko vijeće, a donosi dekan Fakulteta.

Članak 18.
O pokretanju postupka odlučuje Povjerenstvo na temelju vlastite inicijative ili na inicijativu nastavnika, drugih radnika, studenata ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene odredbe ovoga Kodeksa.

Članak 19.
U slučaju povreda ovoga Kodeksa Povjerenstvo izdaje priopćenje i obavještava dekana.
Ako je povredom ovoga Kodeksa došlo do povrede zakona, drugog propisa ili općeg akta Fakulteta, dekan, u roku od 15 dana od dostave priopćenja iz stavka 1. ovoga članka, o tome izvještava nadležno tijelo.

VII. Završne odredbe

Članak 20.
Prilikom potpisivanja ugovora o radu nastavnik će svojim potpisom prihvatiti ovaj Etički kodeks te se obvezati na djelovanje i ponašanje u skladu s njim.

Članak 21.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

D E K A N:
Prof. dr. sc. Neven Budak