SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Katedri za biološku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća i nacionalna povijest pedagogije – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

– nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Samostalnoj katedri za kineziologiju – 2 izvršitelja (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana spoznajna teorija, na Katedri za teoriju spoznaje na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Katedri za manjinske kulture i zajednice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

– suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana arabistika, na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.