RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE – DOMAĆICA FAKULTETA – INTERNI NAZIV: DOMAĆICA U DEKANATU I UREDU DEKANA

23.10.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – domaćica Fakulteta –interni naziv: domaćica u Dekanatu i Uredu dekana– 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 •  srednja stručna sprema
 • jedna (1) godina radnoga iskustva

Prednost će imati kandidati s radnim iskustvom u ugostiteljstvu i poznavanje jednog stranog svjetskog jezika

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju, elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i prednosti traženih u natječaju.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA NA TEMELJU NATJEČAJA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ”PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI”

14.10.2020.|

Obavještavamo vas da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 66/2020. od 05.06.2020., Euraxess Jobs Portalu od 08.06.2020., dnevnom tisku 05.06.2020. i web stranici fakulteta 04.06.2020., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost ”Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01), a prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“, voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića, izabran Marko Banda, magistar arheologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO LEKTORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA ORIJENTALNE I OSTALE FILOLOGIJE NA ODSJEKU ZA KLASIČNU FILOLOGIJU

13.10.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 3. ožujka 2020. i dnevnom tisku od 29. veljače 2020. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana orijentalne i ostale filologije na Odsjeku za klasičnu filologiju izabrana Jelena Poláček Gajer..

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO PREDAVAČA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA U CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

13.10.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. veljače 2020., Narodnim novinama broj 16/2020 od 12. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 12. veljače 2020. i dnevnom tisku od 13. veljače 2020. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika izabrana Marta Klemenčić.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”USPOSTAVA I OPREMANJE CENTRA ZA NAPREDNA ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA”

06.10.2020.|

Obavještavamo da je u javnom natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/2020 od 10. srpnja 2020., web stranici Filozofskog fakulteta objavljenog 08. srpnja 2020., službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 13. srpnja 2020., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunardnu suradnju, na projektu „Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima“ financiranom iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova, u puno radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Katarina Šolčić, magistra sociologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO DOKTORANDA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA NA PROJEKTU HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST IP-2019-04-3609 ”DINAMIKA REPRODUKTIVNOG I SEKSUALNA ZDRAVLJA MLADIH U HRVATSKOJ OD 2005. DO 2020. GODINE”

06.10.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 4. lipnja 2020., Narodnim novinama broj 66/2020 od 5. lipnja 2020., Euraxess Jobs Portalu od 8. lipnja 2020. i dnevnom tisku od 5. lipnja 2020. na radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2019-04-3609 „Dinamika reproduktivnog i seksualna zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera i mentora doc. dr. sc. Ivana Landripeta, na određeno vrijeme, izabrana pristupnica SANDRA ŠEVIĆ, magistra sociologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO DOKTORANDA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA NA PROJEKTU HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ”PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI”

30.09.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 4. lipnja 2020., Narodnim novinama broj 66/2020 od 5. lipnja 2020., Euraxess Jobs Portalu od 8. lipnja 2020. i dnevnom tisku od 5. lipnja 2020. na radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme na projektu „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava“, voditeljice doc. dr. sc. Tijane Trako Poljak, izabran pristupnik BRUNO ŠIMAC, magistar sociologije.

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

28.09.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 25. rujna 2020. na web stranici Filozofskog fakulteta pod brojem 5. na način da se riječ „izvanrednog“ ispravlja u „redovitog“ te ispravljeni tekst sada glasi:

 • znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž).

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

25.09.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija odgoja, na Katedri za filozofiju odgoja na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za rumunjski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

10) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju na Odsjeku za

filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za književne predmete za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku, za rad na pola radnog vremena i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 10):

  • završen diplomski studij filozofije
  • zajednički prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije minimalno 4,5

Prednost će ostvariti pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove u znanstvenom polju filozofije, koji su s vlastitim izlaganjima sudjelovali na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima relevantnima za znanstveno polje filozofije, koji su sudjelovali u provedbi znanstvenih i stručnih projekata, koji su tijekom studija dobili nagrade i priznanja za svoj znanstveno-stručni rad.

Za radno mjesto pod brojem 11):

prednost će ostvariti pristupnici s dokazanim interesom za skandinavske književnosti s naglaskom na staronordijsku književnost i skandinavsku poeziju.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Load More Posts