OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – KOORDINATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

20.01.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – koordinator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice (objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 8. srpnja 2020.), izabrana Sofija Stanić, magistra španjolskog jezika i književnosti i magistra edukacije filozofije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – STRUČNI REFERENT U FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ SLUŽBI, REFERENT OBRAČUNA PLAĆA

14.01.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u financijsko-računovodstvenoj službi, referent obračuna plaća– jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Prednosti:

 • radno iskustvo u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća (COP)
 • radno iskustvo u programu CIRIS i SNU- obrascima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UREDU ZA KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

13.01.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 133/2020. od 02.12.2020., službenim stranicama HRZZ-a 02.12.2020. i web stranici Fakulteta 30.11.2020., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, s punim radnim vremenom i na neodređeno vrijeme, izabrana Bojana Jauk, mag. prava.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

23.12.2020.|

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. studenoga 2020., Narodnim novinama broj 131/2020 od 27. studenoga 2020., i portalu HZZ-a 27. studenoga 2020. za izbor:

1) na radno mjesto namještenika IV. vrste složenosti poslova – čistačica u Službi za tehničke poslove, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika) – 2 izvršitelja, izabrane pristupnice Tamara Vitković i Višnja Perković Lacković.

2) na radno mjesto namještenika IV. vrste složenosti poslova – čistačica u Službi za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Sanja Tušek.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT (ODREĐENE STRUKE ILI ZA ODREĐENE POSLOVE) – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA

23.12.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 30. listopada 2020., Narodnim novinama broj 120/2020 od 4. studenoga 2020., i portalu HZZ-a 17. studenoga 2020. za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (određene struke ili poslove), interni naziv: planer – analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove – na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom (do povratka na privremeno odsutne zaposlenice), izabrana Linda Balen, stručna prvostupnica ekonomije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – POSLIJEDOKTORAND ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA RUSKI JEZIK NA ODSJEKU ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

08.12.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. srpnja 2020., Narodnim novinama broj 78/2020 od 8. srpnja 2020., Euraxess Jobs Portalu od 8. srpnja 2020. i dnevnom tisku od 8. srpnja 2020. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti, izabrana dr. sc. Marina Jajić Novogradec.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – SURADNIK – ASISTENT ZA RAD NA PROJEKTU EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN SCHOOLS TO PREVENT AND ENCOUNTER GENDER-BASED VIOLENCE. DEVELOPING AND IMPLEMENTING A TRAINING PROGRAMME FOR TEACHERS AND OTHER PROFESSIONALS AT SCHOOL (ERASE GBV)

04.12.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 121/2020. od 06.11.2020. i web stranici Fakulteta 04.11.2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – suradnik – asistent za rad na projektu Education and Raising Awarness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a trainig programme for teachers and other professionals at school (ERASE GBV), s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme od 01. prosinca 2020. do 31. kolovoza 2021. godine, izabrana Ivana Car, mag. psihologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE – DOMAĆICA FAKULTETA – INTERNI NAZIV: DOMAĆICA U DEKANATU I UREDU DEKANA

04.12.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranicama Fakulteta 23. listopada 2020., HZZ-a, 30. listopada 2020., Narodnim novinama NN118/2020 28. listopada 2020., na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – domaćica Fakulteta – interni naziv: domaćica u Dekanatu i Uredu dekana, izabrana Martina Ivezić.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA ANGLISTIKA, KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK NA ODSJEKU ZA ANGLISTIKU

30.11.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, Katedra za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts