OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR

13.02.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 10. prosinca 2019., Narodnim novinama broj 121/2019 od 11. prosinca 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. prosinca 2019. na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste: stručni suradnik/stručna suradnica – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od tri (3) godine i u punom radnom vremenu, izabran mr. sc. Srđan Klarić, magistar društvenih znanosti – polje ekonomije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO PREDAVAČ ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA U CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

11.02.2020.|

Obavještavamo da je natječaj za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika okončan bez izbora kandidata.

Natječaj je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., dnevnom tisku od 4. ožujka 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

11.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za sociologiju, za potrebe sveučilišnih vojnih studija – 1 izvršitelj (m/ž)

3) nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (antropologija obrazovanja), na Katedri za sistematsku pedagogiju, na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČEJA: NA RADNOM MJESTU I. VRSTE SLOŽENOSTI – SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”FORCED DISPLACEMENT AND REFUGEE-HOST COMMUNITY SOLIDARITY (FOCUS)”

06.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – suradnik za rad na projektu Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS) s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme do 31.12.2020. – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 •  Diploma magistra struke iz psihologije
 • Napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)
 • Korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organizaciji stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B-kategorije.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA NA ODREĐENO VRIJEME U RADNOM VREMENU ODREĐENOM PREMA UGOVORU POTPISANOM ZA PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST POD NAZIVOM „MODELIRANJE MENTALNE GRAMATIKE HRVATSKOGA: OGRANIČENJA INFORMACIJSKE STRUKTURE“, VODITELJICE PROF. DR. SC. ANITE PETI-STANTIĆ NA ROK DO 14.2.2021.

04.02.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. prosinca 2019., Narodnim novinama broj 120/2019 od 9. prosinca 2019., dnevnom tisku od 7. prosinca 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. prosinca 2019., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – poslijedoktorand na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“, voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do 14.2.2021., izabrana dr. sc. Irina Masnikosa.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE – VRATAR

29.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu namještenika IV. vrste:
vratar – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • niža stručna sprema
 • jedna (1) godina radnog staža
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova tjelesne zaštite

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o radnom stažu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova tjelesne zaštite na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA, NA KATEDRI ZA HRVATSKI STANDARDNI JEZIK NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

28.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”FONTES ISTRIE MEDIEVALIS (IZVORI SREDNJOVJEKOVNE ISTRE)”

20.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Fontes Istrie medievalis (Izvori srednjovjekovne Istre) na određeno vrijeme dok budu osigurana sredstva financiranja projekta, predvidivo 5 mjeseci uz mogućnost produženja ako i dalje budu osigurana sredstva, uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

 • završen diplomski studij povijesti, smjer srednji vijek
 • upisan doktorski studij srednjovjekovne povijesti
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina)
 • napredno znanje rada na računalu

Prednosti:

 • iskustvo u arhivskom radu na srednjovjekovnim dokumentima
 • objavljeni radovi iz srednjovjekovne povijesti Istre

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE SOCIOLOGIJA, GRANA POSEBNE SOCIOLOGIJE, NA ODSJEKU ZA SOCIOLOGIJU, NA ODREĐENO VRIJEME I U PUNOM RADNOM VREMENU

14.01.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 9. listopada 2019., Narodnim novinama broj 96/2019 od 9. listopada 2019., dnevnom tisku od 11. listopada 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 11. listopada 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana ĐURĐICA DEGAČ, magistra sociologije i magistra filozofije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA ODSJEKU ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

10.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž).

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19) i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts