RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

16.03.2023.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih  znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stilistiku hrvatskog jezika Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje društvenih  znanosti, polje psihologija, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih  znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) na suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju– 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 119/22).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:

  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama
  • vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS, R i Mplus.
  • iskustvo u održavanju visokoškolske nastave.

Dodatni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 3:

  • iskustvo u nastavi iz tipologije i poredbene lingvistike

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

10.03.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. rujna 2022., u Narodnim novinama broj 110/2022 od 23. rujna 2022. te u dnevnom tisku 23. rujna 2022. za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za informatiku  Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Kristijan Klasan, magistar informatike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI STRUČNI REFERENT – TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA PEDAGOGIJU I CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA FILOZOFSKOG FAKULTETA

10.03.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 14. travnja 2022. te Narodnim novinama broj 46/2021 od 15. travnja 2022. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. travnja 2022. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste složenosti – viši stručni referent – Tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju i Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Kristijan Nikolić, sveučilišni prvostupnik međunarodnih odnosa.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE SLOŽENOSTI – VIŠI STRUČNI REFERENT, INTERNI NAZIV : TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

10.03.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 20. prosinca 2022. te Narodnim novinama broj 150/2022 od 21. prosinca 2022. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste složenosti – viši stručni referent – tajnik/ca na Odsjeku za kroatistiku na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž) izabran Nino Stojšić, stručni prvostupnik javne uprave.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI REFERENT – INTERNI NAZIV: REFERENT OBRAČUNA PLAĆA

27.02.2023.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti – stručni referent – interni naziv: referent obračuna plaća, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena za bolovanje) i u punom radnom vremenu– jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • završena srednja škola ili preddiplomski ili diplomski studij ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Prednosti:

 • Poznavanje Centralnog obračuna plaće (COP)
 • Poznavanje proračunskog računovodstva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

22.02.2023.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih  znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika Odsjeka za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na međunarodnom znanstveno istarživačkom projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe na određeno vrijeme od tri godine i devet mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 119/22).

Dodatni uvjet za radno  mjesto pod rednim brojem 2:

doktorat i objavljeni radovi iz teorije i povijesti književnosti.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: ZNANSTVENO-NASTAVNO RADNO MJESTO REDOVITOG PROFESORA U TRAJNOM IZBORU ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOST, POLJE FILOLOGIJA, GRANA ROMANISTIKA NA MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO ISTARŽIVAČKOM PROJEKTU CAPONEU – THE CARTOGRAPHY OF THE POLITICAL NOVEL IN EUROPE

02.02.2023.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje humanističkih znanost, polje filologija, grana romanistika na međunarodnom znanstveno istarživačkom projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe na određeno vrijeme od dvije godine, na 20% radnoig vremena – 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
– presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 119/22).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: Objavljeni znanstveni radovi iz književnosti

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – PROJEKTNI ADMINISTRATOR NA PROJEKTU CAPONEU – THE CARTOGRAPHY OF THE POLITICAL NOVEL IN EUROPE

27.01.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. prosinca 2022. , Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. prosinca 2022. i Narodnim novinama broj 152/2022 od 23. prosinca 2022.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – stručni suradnik – projektni administrator na projektu CAPONEU – The Carthography of The Political Novel in Europe na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu izabrana Tatjana Tihomirović, diplomirana učiteljica.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO IV. VRSTE SLOŽENOSTI – ČISTAČICA U SLUŽBI ZA TEHNIČKE POSLOVE

17.01.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 7. prosinca 2022. i Narodnim novinama broj 144/2022 od 9. prosinca 2022.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste složenosti  –  čistačica u Tehničkoj službi , u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja (zamjena), izabrana Tamara Vitković.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – PROJEKTNI ADMINISTRATOR NA PROJEKTU CAPONEU – THE CARTOGRAPHY OF THE POLITICAL NOVEL IN EUROPE

21.12.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – projektni administrator  na projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe, na određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema ili diplomski sveučilišni studij
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Napredno poznavanje engleskog jezika
 • 1 godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih uz fondova Europske unije.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts