OBAVIJEST O DOSTAVI DOKUMENTACIJE NA NATJEČAJE ZA RADNA MJESTA

25.03.2020.|

Uslijed rada urudžbenog ureda Filozofskog fakulteta u otežanim uvjetima, obavještavaju se svi potencijalni prijavitelji da prijavu za natječaj sa svom dokumentacijom mogu dostaviti u elektroničkom formatu na adresu elektroničke pošte: bobevand@ffzg.hr.

Prilikom prijave nije potrebno dostavljati originale dokumentacije neko samo skenirane dokumente. Povjerenstva za odabir kandidata i stručne službe će zatražiti dostavu originalne dokumentacije na uvid za odabrane kandidate.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: NA RADNOM MJESTU I. VRSTE SLOŽENOSTI – SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”FORCED DISPLACEMENT AND REFUGEE-HOST COMMUNITY SOLIDARITY (FOCUS)”

03.03.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. veljače 2020., Narodnim novinama broj 15/2020 od 7. veljače 2020. na radno mjesto suradnika za rad na projektu „Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS)“ s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020., izabran Dragutin Miškić, mag. psych.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

03.03.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1. Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“ financiranom iz sredstava Europsko socijalnog fonda na poslovima Ureda za kvalitetu – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema u području društvenih ili humanističkih znanosti
 • Poznavanje rada na računalu ( MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

 

2. Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“ financiranom iz sredstava Europsko socijalnog fonda na poslovima Centra za razvoj karijere i povezivanja studenata s poslodavcima – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema u području društvenih ili humanističkih znanosti
 • Poznavanje rada na računalu ( MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednosti:

 • Iskustvo administriranja projekata financiranih iz fondova Europske Unije
 • Iskustvo rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi
 • Istraživački ili stručni interes za područje karijernog savjetovanja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA, NA KATEDRI ZA HRVATSKI STANDARDNI JEZIK NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

02.03.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., dnevnom tisku 29. veljače 2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020.
Poništava se natječaj u dijelu (točka 2. natječaja) koji se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

26.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 •  VSS, diplomirani knjižničar / magistar knjižničarstva
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • poznavanje engleskoga jezika (najmanje B 1 razina)

Prednosti:

 • godina dana radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara
 • završen sveučilišni diplomski studij povijesti umjetnosti

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku domovnice te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta i prednosti natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od posljednje objave natječaja na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

26.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatsku usmenu književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) za izbor doktoranda na radno mjesto i u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijskih ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture CLARIN-ERIC u Zavodu za lingvistiku – 2 izvršitelja (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava“, voditeljica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture za Europsko društveno istraživanje – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7.: diploma magistra grčkog jezika i književnosti, znanje novogrčkog jezika u govoru i pismu (C2 razina)

Prednost će ostvarit pristupnici koji uz studij grčkog jezika i književnosti imaju završen i studij latinskog jezika i književnosti

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.

Izvršitelj 1: diploma magistra struke iz informacijskih znanosti / VSS diplomirani informatolog, znanje engleskoga jezika, temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima, najmanje dvije godine iskustva u programiranju u Pythonu, napredno poznavanje relacijskih baza podataka, poželjno iskustvo u održavanju računalnih mreža i sustava

Izvršitelj 2: diploma magistra struke iz lingvistike / VSS diplomirani lingvist, s posebnim naglaskom na računalnu lingvistiku, znanje engleskoga jezika, temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima, napredna znanja računalnolingvističke obradbe jezičnih podataka, temeljna znanja o EU-projektima i administraciji EU-projekata

Prednosti: poželjno iskustvo rada na EU-projektima, posebno vezanima uz računalnu lingvistiku

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 9.

Obvezni uvjeti: završen odgovarajući diplomski studij (sociologija), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (posebno ako se radi o temama vezanim za projekt – polja socijalne ekologije i ruralne sociologije, poznavanje  rada u programima za kvantitativnu i kvalitativnu obradu podataka, poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 10.

 Obvezni uvjeti: završen diplomski studij (ili ekvivalent) iz područja društvenih znanosti, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Prednosti: dodatno obrazovanje ili usavršavanje (ljetne škole, tečajevi) iz područja metodologije društvenih istraživanja ili statistike; iskustvo u pripremi i provođenju anketnih istraživanja; poznavanje baze podataka; iskustvo rada u različitim softverima za provođenje anketnih istraživanja i statističku obradu podataka.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR

13.02.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 10. prosinca 2019., Narodnim novinama broj 121/2019 od 11. prosinca 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. prosinca 2019. na radno mjesto I. vrste – ostala radna mjesta I. vrste: stručni suradnik/stručna suradnica – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od tri (3) godine i u punom radnom vremenu, izabran mr. sc. Srđan Klarić, magistar društvenih znanosti – polje ekonomije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO PREDAVAČ ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA U CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

11.02.2020.|

Obavještavamo da je natječaj za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika okončan bez izbora kandidata.

Natječaj je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. ožujka 2019., Narodnim novinama broj 22/2019 od 6. ožujka 2019., dnevnom tisku od 4. ožujka 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 4. ožujka 2019.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

11.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za sociologiju, za potrebe sveučilišnih vojnih studija – 1 izvršitelj (m/ž)

3) nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (antropologija obrazovanja), na Katedri za sistematsku pedagogiju, na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČEJA: NA RADNOM MJESTU I. VRSTE SLOŽENOSTI – SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”FORCED DISPLACEMENT AND REFUGEE-HOST COMMUNITY SOLIDARITY (FOCUS)”

06.02.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – suradnik za rad na projektu Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS) s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme do 31.12.2020. – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 •  Diploma magistra struke iz psihologije
 • Napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)
 • Korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organizaciji stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B-kategorije.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts