SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatsku usmenu književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) za izbor doktoranda na radno mjesto i u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijskih ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture CLARIN-ERIC u Zavodu za lingvistiku – 2 izvršitelja (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava“, voditeljica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture za Europsko društveno istraživanje – 2 izvršitelja (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7.: diploma magistra grčkog jezika i književnosti, znanje novogrčkog jezika u govoru i pismu (C2 razina)

Prednost će ostvarit pristupnici koji uz studij grčkog jezika i književnosti imaju završen i studij latinskog jezika i književnosti

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8.

Izvršitelj 1: diploma magistra struke iz informacijskih znanosti / VSS diplomirani informatolog, znanje engleskoga jezika, temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima, najmanje dvije godine iskustva u programiranju u Pythonu, napredno poznavanje relacijskih baza podataka, poželjno iskustvo u održavanju računalnih mreža i sustava

Izvršitelj 2: diploma magistra struke iz lingvistike / VSS diplomirani lingvist, s posebnim naglaskom na računalnu lingvistiku, znanje engleskoga jezika, temeljna znanja o računalnolingvističkim metodama i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima, napredna znanja računalnolingvističke obradbe jezičnih podataka, temeljna znanja o EU-projektima i administraciji EU-projekata

Prednosti: poželjno iskustvo rada na EU-projektima, posebno vezanima uz računalnu lingvistiku

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 9.

Obvezni uvjeti: završen odgovarajući diplomski studij (sociologija), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (posebno ako se radi o temama vezanim za projekt – polja socijalne ekologije i ruralne sociologije, poznavanje  rada u programima za kvantitativnu i kvalitativnu obradu podataka, poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 10.

 Obvezni uvjeti: završen diplomski studij (ili ekvivalent) iz područja društvenih znanosti, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Prednosti: dodatno obrazovanje ili usavršavanje (ljetne škole, tečajevi) iz područja metodologije društvenih istraživanja ili statistike; iskustvo u pripremi i provođenju anketnih istraživanja; poznavanje baze podataka; iskustvo rada u različitim softverima za provođenje anketnih istraživanja i statističku obradu podataka.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.