SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za zaštitu kulturne baštine na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti CESSDA-ERIC – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti CESSDA-ERIC na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Obvezni uvjet za izbor pod rednim brojem 9.:

završen diplomski studij (ili ekvivalent) u polju psihologije, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti: dodatno usavršavanje (izvan redovitih nastavnih obveza) iz područja metodologije prikupljanja podataka u društvenim znanostima i statističke obrade podataka; iskustvo u pripremi i provođenju kvantitativnih istraživanja u području društvenih znanosti; dodatno obrazovanje ili iskustvo u rukovanju bazama podataka; dodatno obrazovanje ili iskustvo rada u različitim softverima za obradu i analizu podataka; interes za područje znanosti o podacima i/ili infrastrukture za otvorenu znanost

 Obvezni uvjet za izbor pod rednim brojem 10.:

Završen diplomski studij (ili ekvivalent) u polju sociologije, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti: dodatno usavršavanje (izvan redovitih nastavnih obveza) iz područja metodologije prikupljanja podataka u društvenim znanostima i statističke obrade podataka; iskustvo u pripremi i provođenju kvantitativnih istraživanja u području društvenih znanosti; dodatno obrazovanje ili iskustvo u rukovanju bazama podataka; dodatno obrazovanje ili iskustvo rada u različitim softverima za obradu i analizu podataka; interes za područje znanosti o podacima i/ili infrastrukture za otvorenu znanost

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.