SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju,  na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija odgoja, na Katedri za filozofiju odgoja na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Katedri za opću povijest književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik, u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)

7) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava” voditeljice doc. dr. sc. Tijane Trako Poljak – 1 izvršitelj (m/ž)

8) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta  na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera  mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić – 1 izvršitelj (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“ voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“ voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera – 1 izvršitelj (m/ž)

11) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta prema natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu GLOHUM – Globalni humanizmi: Novi pogledi na Srednji vijek) voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij sociologije
– prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (posebno ako se radi o temama vezanima za projekt – polja socijalne ekologije i ruralne sociologije)
– poznavanje rada u programima za kvantitativnu i kvalitativnu obradu podataka
– poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij arheologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na poslijediplomski studij arheologije
Dodatni kriteriji:
– iskustvo u obradi i interpretaciji faunske građe s arheoloških lokaliteta (objavljeni rad)
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 9:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij arheologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij

Dodatni kriteriji:
– završen smjer prapovijesne arheologije na diplomskom studiju
– iskustvo u obradi litičkog materijala
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 10:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili biomedicinskih znanosti
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij sociologije

Dodatni kriteriji:
– poznavanje multivarijatnih statističkih tehnika koje dokazuju objavljeni znanstveni radovi te znanstveni radovi objavljeni na engleskom jeziku

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 11:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij povijesti umjetnosti
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– poznavanje rada u programima Agisoft Metashape Professional, Autodesk Autocad, Q-GIS, Blender te R ili Python programskog jezika
– poznavanje vještina rada s totalnom stanicom, dronom , 3D modeliranje
– poznavanje engleskog jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.