SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologja, grana slavistika, na Katedri za poljski jeziki književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj(m/ž)

5) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj(m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj(m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj(m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 2):

 • završen poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije
 • završena edukacija iz barem jednog psihoterapijskog pravca
 • iskustvo u kliničkom radu (psihodijagnostici, savjetovanju i psihoterapiji)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4):

Obvezni uvjeti:

 • Završen odgovarajući diplomski studij polonistike
 • Obranjen doktorat
 • Poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Dodatni kriteriji:

Iskustvo rada na HRZZ projektima, višegodišnje predavačko iskustvo na visokoškolskoj ustanovi

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 6):

 • Istraživački interesi u području eksperimentalne psihologije, kognitivne psihologije
 • Nastavničko iskustvo u poučavanju metodologije eksperimentalne psihologije i statistike u psihologiji
 • Poznavanje rada u programima za statističku obradu (R, SPSS, JASP)

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 7):

 • Iskustvo u istraživačkom radu u području psihologije obrazovanja i školske psihologije
 • Nastavničko iskustvo u poučavanju predmeta iz područja psihologije obrazovanja i školske psihologije
 • Poznavanje rada u programima za statističku obradu podataka (R, SPSS)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.