SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu) na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (određene struke ili za određene poslove) – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • viša stručna sprema,
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

  • iskustvo u radu s računovodstvenim programom
  • iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i financijskom praćenju međunarodnih projekata u visokoobrazovnoj instituciji

Poslovi i zadaće: surađuje u izradi financijskih planova znanstveno-nastavne i istraživačke djelatnosti, surađuje u izradi organizacijske strukture u okviru programa za evidentiranje mjesta troška (šifriranje), izrađuje plan dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda po djelatnostima Fakulteta, izrađuje izvještaje o financijskom stanju projekata, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te ostalih djelatnosti, ovjerava svu dokumentaciju za isplatu prema planu redovne djelatnosti i djelatnost s posebnim financiranjem.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju, elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i prednosti traženih u natječaju.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.