SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste –  suradnikasistent za rad na projektu Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals at school (ERASE GBV) s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme od 1. prosinca 2020. do 31. kolovoza 2021. godine – (1 izvršitelj m/ž).

Uvjeti:

  • diploma magistra struke iz psihologiji
  • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • korištenje programskih paketa SPSS za obradu podataka

Prednost će imati kandidati s iskustvom u terenskom anketnom prikupljanju podataka, analizi anketnih i kvalitativnih podataka, organiziranju stručnih konferencija, sudjelovanju u istraživačkom radu o socijalno osjetljivim temama, te kreiranju i vođenju edukativnih radionica.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.