SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – položaju II. vrste složenosti – voditelj ispostave (interni naziv radnog mjesta: voditelj sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove –na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta) – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • Viša stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)
  • Minimalno jedna (1) godina radnog iskustva
  • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • Poznavanje engleskog jezika

Poslovi i zadaće:

  • izrađuje pozive s dnevnim redom za sjednice Fakultetskoga vijeća
  • vodi brigu o umnožavanju i dostavi poziva i materijala za sjednice Fakultetskoga vijeća
  • prisustvuje sjednicama Fakultetskoga vijeća i vodi zapisnik
  • vodi brigu o glasačkim listićima i izvješću o glasovanju na sjednici Fakultetskoga vijeća
  • izrađuje odluke, zaključke, preporuke i druge akte koje donosi  Fakultetsko vijeće
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadležne osobe

Prednost će ostvariti pristupnici s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)  i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.