SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu I. vrste složenosti poslova – interni naziv radnog mjesta rukovoditelj (šef) u Službi za računovodstvo i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet:

  • Visoka stručna sprema (VSS)
  • Završen diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu, smjer računovodstvo ili računovodstvo i financije
  • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u proračunskom računovodstvu, od toga najmanje 2 (dvije) godine na poslovima vođenja neke ustrojstvene jedinice
  • Poznavanje rada na računalu (MS Office) i računovodstvenim programima
  • Poznavanje engleskog jezika

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.