SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto namještenika IV. vrste internog naziva: vratar, u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • niža stručna sprema (završena osnovna škola)
  • jedna godina radnog staža
  • osnovno znanje engleskog jezika
  • položen stručni ispit za čuvara sukladno Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, NN 21/07, NN 86/08, NN 42/13)

Prednost: položen stručni ispit za zaštitara sukladno Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, NN 21/07, NN 86/08, NN 42/13)

Odabrani kandidati biti će upućeni na prethodni zdravstveni pregled kod specijaliste medicine rada radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sukladno Članku 19. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.