SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana komparativna književnost, na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

3) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za psihometriju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija – 1 izvršitelj (m/ž)

5) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije, na Katedri za povijest filozofije Odsjeka za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

6) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija – 1 izvršitelj (m/ž)

8) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija– 1 izvršitelj (m/ž)

9) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologje (romistika), na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

10) u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku – 2 izvršitelja (m/ž)

11) u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

12) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 10:

1) imaju iskustva u visokoškolskoj nastavi hrvatskog kao drugog i stranog jezika

2) imaju iskustva u poučavanju hrvatskog kao drugog i stranog jezika u heterogenim skupinama (jezično, nacionalno i dobno) kontaktno i na daljinu

Prednosti za radno mjesto pod redni brojem 12:

Prednost će imati kandidati/kinje s iskustvom rada u visokoškolskoj nastavi i na znanstvenoistraživačkim projektima.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. h

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati  natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.