SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu II. vrste složenosti – viši stručni referent, interni naziv : financijski knjigovođa u Službi za računovodstvene i financijske poslove – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  1. Završen preddiplomski stručni studij
  2. Najmanje jedna (1) godina radnog staža na financijsko-računovodstvenim poslovima
  3. Poznavanje rada na računalu (MS Office) i knjigovodstvenim programima
  4. Poznavanje proračunskog računovodstva
  5. Poznavanje engleskog jezika

Prednosti :

  1. Izražena vještina komunikacije, timskog rada
  2. Iskustvo rada u visokom obrazovanju na istim ili sličnim poslovima
  3. Poznavanje rada u računovodstvenom programu Ciris

Osim uvjeta za navedeno radno mjesto primjenjuje se probni rad prema Odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.