SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

 1) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju

2) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku

3) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju

4) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju

5) nastavno radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik, na Odsjeku za kroatistiku

6) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija na Zavodu za lingvistiku

7) suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju

8) suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na katedri za Sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju

9) suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnost

10) suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnost

11) suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za portugalski jezik i književnosti Odsjeka za romanistiku

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).+

Prednosti za radno mjesto pod rednim broje1):

 • Objavljeni znanstveni i stručni radovi s područja biološke antropologije
 • sudjelovanje na međunarodnim usavršavanjima u području biološke antropologije,
 • terensko i laboratorijsko iskustvo u provedbi bioarheoloških/antropoloških analiza,
 • iskustvo u interdisciplinarnim istraživanjima kombinacijom bioloških analiza i kulturnih značajki

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • iskustvo u sveučilišnoj nastavi hrvatskoga standardnoga jezika izvornim govornicima
 • pozitivno ocijenjeno u studentskim anketama
 • iskustvo u sveučilišnoj nastavi hrvatskoga kao inoga jezika
 • autorstvo udžbenika hrvatskoga jezika
 • leksikografsko iskustvo
 • iskustvo u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova i
 • uredništvu međunarodnih zbornika
 • izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 4):

 • iskustvo održavanja nastave i objavljeni znanstveni radovi u području rimske provincijske arheologije
 • iskustvo rada i istraživanja na znanstvenim i/ili istraživačkim institucijama i projektima
 • dosadašnja znanstvena djelatnost (sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama)

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 5:

 • iskustvo u visokoškolskoj nastavi hrvatskog kao drugog i stranog jezika
 • iskustvo u poučavanju hrvatskog kao drugog i stranog jezika u heterogenim skupinama (jezično, nacionalno i dobno) kontaktno i na daljinu

 Prednost za radno mjesto pod rednim brojem 7):

 • objavljeni radovi
 • izlaganja na konferencijama
 • sudjelovanje u istraživačkim projektima

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 10:

 • kandidati koji su uz završeni diplomski studij češkog jezika i književnosti diplomirali još jedan filološki studij.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.