SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu Položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica u Službi za opće, pravne i kadrovske poslove – jedan izvršitelj (m/ž), uz probni rok od 6 mjeseci

Uvjeti:

  • razina 7.1 sv. HKO  –  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar/magistra prava) ili VSS – pravni fakultet – diplomirani/a pravnik/ca
  • radno iskustvo od najmanje pet (5) godina na pravnim poslovima nakon stjecanja stručne spreme koja je uvjet za zapošljavanje,
  • dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • napredno poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja:

  • Iskustvo na poslovima obveznog, radnog i upravnog prava
  • Iskustvo na poslovima zaštite osobnih podataka
  • Iskustvo na poslovima javne nabave
  • Razvijene komunikacijske vještine
  • Razvijene organizacijske vještine

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju svih uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis. Prijave se podnose na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od posljednje objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 44/2018 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

U natječajnom postupku može se provoditi i provjera psihofizičkih sposobnosti i razgovor (intervju) s kandidatima u kojem će se utvrđivati motivacija kandidata za rad na Fakultetu, dosadašnje radno iskustvo te znanja, sposobnosti i vještine potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta. Na testiranje i razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja. Kandidati koji su izabrani u daljnji krug selekcije obavještavaju se e-mailom ili telefonski, a ostali kandidati se obavještavaju o završetku i rezultatima natječaja u roku osam (8) dana od provedenog postupka izbora putem web-stranice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.