SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na upražnjenom radnom mjestu I. vrste složenosti– tajnik/ica na Odsjeku za talijanistiku – u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema
  • poznavanje rada na računalu (MS Office)
  • poznavanje engleskog
  • jedna godina radnog staža.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.