RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UREDU ZA KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

30.11.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema pravnog smjera,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

POZIV NA RAZGOVOR: RADNO MJESTO III. VRSTE – OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE – DOMAĆICA FAKULTETA – INTERNI NAZIV: DOMAĆICA U DEKANATU I UREDU DEKANA

27.11.2020.|

Obavijest za natječaj za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – domaćica Fakulteta –interni naziv: domaćica u Dekanatu i Uredu dekana.
(objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta od 23. listopada 2020.)

Pozivaju se slijedeće kandidatkinje da se jave u ponedjeljak 30. studenoga 2020. u Vijećnicu Fakulteta radi razgovora za posao prema navedenim terminima:

 1. Željka Penezić 10:00 sati
 2. Martina Ivezić 10:30 sati
 3. Lucija Loborec 11:00 sati
 4. Ivana Mirt 11:30 sati

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE – ČISTAČICA

26.11.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. namještenika IV. vrste složenosti – čistačica, u Službi za tehničke poslove, na određeno vrijeme, do povratka na rad privrmeneno nenazočnog zaposlenika i u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja (m/ž)
 2. namještenika IV. vrste – čistačica, u Službi za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjet: PKV

Pristupnici su obvezni dostaviti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Presliku isprave o završenom školovanju
 5. Elektronički zapis o radnom stažu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – SURADNIK – ASISTENT ZA RAD NA PROJEKTU EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN SCHOOLS TO PREVENT AND ENCOUNTER GENDER-BASED VIOLENCE. DEVELOPING AND IMPLEMENTING A TRAINING PROGRAMME FOR TEACHERS AND OTHER PROFESSIONALS AT SCHOOL (ERASE GBV)

04.11.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto I. vrste –  suradnikasistent za rad na projektu Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals at school (ERASE GBV) s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme od 1. prosinca 2020. do 31. kolovoza 2021. godine – (1 izvršitelj m/ž).

Uvjeti:

 • diploma magistra struke iz psihologiji
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • korištenje programskih paketa SPSS za obradu podataka

Prednost će imati kandidati s iskustvom u terenskom anketnom prikupljanju podataka, analizi anketnih i kvalitativnih podataka, organiziranju stručnih konferencija, sudjelovanju u istraživačkom radu o socijalno osjetljivim temama, te kreiranju i vođenju edukativnih radionica.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

02.11.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž),

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž),

3) nastavno zvanje i na radno mjesto višega lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija, na Katedri za indologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT (ODREĐENE STRUKE ILI ZA ODREĐENE POSLOVE) – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA

30.10.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu) na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (određene struke ili za određene poslove) – interni naziv: planer-analitičar u Službi za računovodstvene i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • viša stručna sprema,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

 • iskustvo u radu s računovodstvenim programom
 • iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i financijskom praćenju međunarodnih projekata u visokoobrazovnoj instituciji

Poslovi i zadaće: surađuje u izradi financijskih planova znanstveno-nastavne i istraživačke djelatnosti, surađuje u izradi organizacijske strukture u okviru programa za evidentiranje mjesta troška (šifriranje), izrađuje plan dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda po djelatnostima Fakulteta, izrađuje izvještaje o financijskom stanju projekata, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te ostalih djelatnosti, ovjerava svu dokumentaciju za isplatu prema planu redovne djelatnosti i djelatnost s posebnim financiranjem.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju, elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i prednosti traženih u natječaju.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE – DOMAĆICA FAKULTETA – INTERNI NAZIV: DOMAĆICA U DEKANATU I UREDU DEKANA

23.10.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – domaćica Fakulteta –interni naziv: domaćica u Dekanatu i Uredu dekana– 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 •  srednja stručna sprema
 • jedna (1) godina radnoga iskustva

Prednost će imati kandidati s radnim iskustvom u ugostiteljstvu i poznavanje jednog stranog svjetskog jezika

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju, elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta i prednosti traženih u natječaju.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA NA TEMELJU NATJEČAJA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ”PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI”

14.10.2020.|

Obavještavamo vas da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 66/2020. od 05.06.2020., Euraxess Jobs Portalu od 08.06.2020., dnevnom tisku 05.06.2020. i web stranici fakulteta 04.06.2020., u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost ”Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01), a prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“, voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića, izabran Marko Banda, magistar arheologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO LEKTORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA ORIJENTALNE I OSTALE FILOLOGIJE NA ODSJEKU ZA KLASIČNU FILOLOGIJU

13.10.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 3. ožujka 2020. i dnevnom tisku od 29. veljače 2020. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana orijentalne i ostale filologije na Odsjeku za klasičnu filologiju izabrana Jelena Poláček Gajer..

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO PREDAVAČA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PEDAGOGIJA U CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

13.10.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. veljače 2020., Narodnim novinama broj 16/2020 od 12. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 12. veljače 2020. i dnevnom tisku od 13. veljače 2020. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje pedagogija u Centru za obrazovanje nastavnika izabrana Marta Klemenčić.

Load More Posts