OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOZOFIJA, GRANA FILOZOFIJSKA BIOETIKA U CENTRU ZA INTEGRATIVNU BIOETIKU

17.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 24. svibnja 2023., u Narodnim novinama broj 56/2023 od 26. svibnja 2023. i na Euraxess jobs portalu od 26. svibnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – viši asistent za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika u Centru za integrativnu bioetiku u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana  Lidija Knorr, magistra edukacije filozofije i magistra bibliotekarstva.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: ASISTENT ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA KNJIŽNIČARSTVO, NA KATEDRI ZA BIBLIOTEKARSTVO NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

17.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 03. svibnja 2023., u Narodnim novinama broj 48/2023 od 05. svibnja 2023. i na Euraxess jobs portalu od 05. svibnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu –asistent za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Katedri za bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana  Monika Batur,  magistra bibliotekarstva i edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

17.07.2023.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

2) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju na Odsjeku za psihologiju

3) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti (6.03 filologija i 6.08 etnologija i antropologija), znanstvena grana japanologija, na Katedri za japanologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije

4) suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju na Odsjeku za psihologiju

5) nastavno radno mjesto predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika, predmet engleski jezik u Centru za strane jezike

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).

Dodatni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 1):

 • doktorat iz judaistike

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2):

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS i R
 • iskustvo u održavanju visokoškolske nastave

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 3):

 • iskustvo u izvođenju sveučilišnih kolegija iz područja suvremene japanske kulture i društva
 • doktorska disertacija i znanstveni radovi tematski vezano uz to područje

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 4):

 • upisan ili završen doktorski studij
 • aktivno sudjeluje u istraživanjima što dokazuje objavljenim radovima i sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama
 • upisan ili završen specijalistički poslijediplomski studij iz kliničke psihologije
 • kliničko iskustvo iz psihodijagnostike i/ili psihološkog savjetovanja
 • završen najmanje 2. stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije (ili je trenutno na 2. stupnju edukacije)
 • sudjelovanje u istraživačkim projektima
 • iskustvo u održavanju visokoškolske nastave

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 5):

 • kandidati s iskustvom rada u studentskoj nastavi Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA ROMANISTIKA NA ODSJEKU ZA ROMANISTIKU

14.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 19. travnja 2023., Narodnim novinama broj 43/2023 od 21. travnja 2023. i Euraxess Jobs portalu dana 25. travnja 2023., za izbor na suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Odsjeku za romanistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Helena Glavaš, magistra portugalskog jezika i književnosti i magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, GRANA ETNOLOGIJA NA ODSJEKU ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

14.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 19. travnja 2023., Narodnim novinama broj 43/2023 od 21. travnja 2023. i Euraxess Jobs portalu dana 25. travnja 2023., za izbor na suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Helena Tolić, magistra etnologije i antropologije i magistra edukacije španjolskog jezika i književnosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, NA ODSJEKU ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

14.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 24. svibnja 2023., Narodnim novinama broj 56/2023 od 26. svibnja 2023. i Euraxess Jobs portalu, za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju,  na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Kristina Vugdelija, dr. sc. etnologije i antropologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE POVIJEST UMJETNOSTI, GRANA POVIJEST I TEORIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ARHITEKTURE, URBANIZMA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA, NA KATEDRI ZA UMJETNOST RENESANSE I BAROKA, NA ODSJEKU ZA POVIJEST UMJETNOSTI

14.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 03. svibnja 2023., Narodnim novinama broj 48/2023 od 05. svibnja 2023. za izbor na suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, na Odsjeku za povijest umjetnosti,  na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Maja Žvorc, doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti umjetnosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: ASISTENT ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PSIHOLOGIJA, NA KATEDRI ZA ŠKOLSKU PSIHOLOGIJU ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

06.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 16. ožujka 2023., u Narodnim novinama broj 31/2023 od 17. ožujka 2023. te u dnevnom tisku 17. ožujka 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – asistent za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Antonija Vrdoljak, magistra psihologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA OPĆE JEZIKOSLOVLJE (LINGVISTIKA) NA KATEDRI ZA POREDBENU LINGVISTIKU ODSJEKA ZA LINGVISTIKU

06.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 16. ožujka 2023., u Narodnim novinama broj 31/2023 od 17. ožujka 2023. te u dnevnom tisku 17. ožujka 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – viši asistent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika) na Katedri za poredbenu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabran dr. sc. Jurica Polančec, magistar francuskog jezika i književnosti i magistar lingvistike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠI ASISTENT ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PSIHOLOGIJA, NA KATEDRI ZA PSIHOLOGIJU RADA I ERGONOMIJU ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

06.07.2023.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 16. ožujka 2023., u Narodnim novinama broj 31/2023 od 17. ožujka 2023. te u dnevnom tisku 17. ožujka 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – viši asistent za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabran dr. sc. Mitja Ružojčić, magistar psihologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

Load More Posts