RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – NA PROJEKTU ”DIGITALNA PLATFORMA ZA PREVENCIJU I INTERVENCIJU ZA PROBLEME MENTALNOG ZDRAVLJA” U OKVIRU NATJEČAJA ”IRI-2 – POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZA AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA”

18.03.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – na projektu „Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja“ u okviru natječaja IRI-2 – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iza aktivnosti istraživanja i razvoja, a koji se provodi u okviru aktivnosti Savjetovališta Filozofskog fakulteta za studente, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž).

 Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema, magistar/ra psihologije
 • Važeće ovlaštenje za obavljanje psihološke djelatnosti

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju:

 • objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) znanstveni rad na engleskom jeziku
 • kliničko iskustvo iz psihodijagnostike i/ili psihološkog savjetovanja
 • završen najmanje 2. stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije (ili je trenutno na 2. stupnju edukacije)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

25.02.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvastka i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Katedri na turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku i na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORAND ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SINOLOGIJA NA KATEDRI ZA SINOLOGIJU NA ODSJEKU ZA INDOLOGIJU I DALEKOISTOČNE STUDIJE

25.02.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija na Katedri za sinologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA KNJIŽEVNE PREDMETE ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA GERMANISTIKA, NA KATEDRI ZA SKANDINAVISTIKU NA ODSJEKU ZA ANGLISTIKU

18.02.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 25. rujna 2020., Narodnim novinama broj 106/2020 od 30. rujna 2020., Euraxess Jobs Portalu od 28. rujna 2020. i dnevnom tisku od 27. rujna 2020., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za književne predmete za rad na pola radnog vremena, i na određeno vrijeme, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku, na Odsjeku za anglistiku, do povratka na rad s punim radnim vremenom doc. dr. sc. Janice Tomić, izabran Mišo Grundler.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI, POLJE OBRAZOVNE ZNANOSTI (ANTROPOLOGIJA OBRAZOVANJA), NA KATEDRI ZA SISTEMATSKU PEDAGOGIJU, NA ODSJEKU ZA PEDAGOGIJU

18.02.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. veljače 2020., Narodnim novinama broj 16/2020 od 12. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 12. veljače 2020. i dnevnom tisku od 13. veljače 2020., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (antropologija obrazovanja), na Katedri za sistematsku pedagogiju, na Odsjeku za pedagogiju, izabran Dorijan Vahtar.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

11.02.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija politike, na Katedri za filozofiju politike na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofska antropologija, na Katedri za filozofsku antropologiju Odsjeka za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književn Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj(m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana hebraistika i judaistika, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj(m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Prednosti za radno mjesto pod brojem 4):

 • prednost imaju kandidati s dobrim poznavanjem talijanskog filma

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: ZA IZBOR SURADNIKA ZA RAD NA PROJEKTU „FONTES ISTRIE MEDIEVALIS“ (IZVORI SREDNJOVJEKOVNE ISTRE)

11.02.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Fontes Istrie medievalis“ (Izvori srednjovjekovne Istre) na određeno vrijeme dok budu osigurana sredstva financiranja projekta, predvidivo 3mjeseca uz mogućnost produljenja, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Završen diplomski studij povijesti, smjer srednji vijek
 • Upisan doktorski studij srednjovjekovne povijesti
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu ( C razina)
 • Napredno znanje rada na računalu

Prednosti:

 • Iskustvo u arhivskom radu sa srednjovjekovnim dokumentima
 • Objavljeni radovi iz srednjovjekovne povijesti Istre

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – KOORDINATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

20.01.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – koordinator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice (objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 8. srpnja 2020.), izabrana Sofija Stanić, magistra španjolskog jezika i književnosti i magistra edukacije filozofije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – STRUČNI REFERENT U FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ SLUŽBI, REFERENT OBRAČUNA PLAĆA

14.01.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u financijsko-računovodstvenoj službi, referent obračuna plaća– jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Prednosti:

 • radno iskustvo u informacijskom sustavu Centralnog obračuna plaća (COP)
 • radno iskustvo u programu CIRIS i SNU- obrascima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UREDU ZA KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

13.01.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 133/2020. od 02.12.2020., službenim stranicama HRZZ-a 02.12.2020. i web stranici Fakulteta 30.11.2020., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, s punim radnim vremenom i na neodređeno vrijeme, izabrana Bojana Jauk, mag. prava.

Load More Posts