RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POLOŽAJ I. VRSTE – RUKOVODITELJ ODSJEKA U SREDIŠNJOJ SLUŽBI, INTERNI NAZIV: VODITELJ KNJIŽNICE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

26.11.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor i imenovanje jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Knjižnice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na određeno vrijeme od četiri godine (mandatno razdoblje uz mogućnost ponovnog izbora), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03) u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • položen stručni knjižničarski ispit za knjižničara u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u knjižnici
 • dobre stručne, radne i organizacijske sposobnosti

Uz prijavu sa životopisom, preslikom domovnice te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati trebaju predati i kratki plan organiziranja i razvoja službi i usluga Knjižnice u sljedeće 4 godine.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Kandidatom prijavljenom na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu sa svim dokazima i planom rada sukladno objavljenom javnom natječaju te se nepotpune i nepravovremene prijave neće razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

09.11.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti Odsjeka za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI REFERENT U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA

29.10.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom zbog povećanja opsega poslova na radnom mjestu III. vrste složenosti – stručni referent u Službi za računovodstvene i financijske poslove Filozofskog fakulteta – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema (SSS) ekonomskog smjera,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje rada na računalu i računalnim programima

Prednosti:

 • Radno iskustvo u proračunskom računovodstvu
 • Poznavanje rada u računovodstvenom programu Ciris
 • Poznavanje engleskog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

22.09.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju na  Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje interdiciplinarnih znanosti (6.03 filologija i 6.08 etnologija i antroplogija) na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

4) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)– 1 izvršitelj (m/ž)

 Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA RUKOVODITELJ (ŠEF) U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE POSLOVE FILOZOFSKOG FAKULTETA

10.09.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu I. vrste složenosti poslova – interni naziv radnog mjesta rukovoditelj (šef) u Službi za računovodstvo i financijske poslove Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjet:

 • Visoka stručna sprema (VSS)
 • Završen diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu, smjer računovodstvo ili računovodstvo i financije
 • Najmanje pet (5) godina radnog iskustva u proračunskom računovodstvu, od toga najmanje 2 (dvije) godine na poslovima vođenja neke ustrojstvene jedinice
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office) i računovodstvenim programima
 • Poznavanje engleskog jezika

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA TAJNIK/CA U UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM FILOZOFSKOG FAKULTETA

08.09.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine i u punom radnom vremenu na radnom mjestu – ostala radna mjesta I. vrste – interni naziv radnog mjesta tajnik/ca u Uredu za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta – 1 izvršitelj (m/ž).

 Uvjet:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednosti:

 • Završen diplomski studij psihologije
 • Iskustvo u radu sa studentima s invaliditetom
 • Iskustvo na koordinacijskim i administracijskim poslovima vezano za studente s invaliditetom
 • Iskustvo u psihološkom i karijernom savjetovanju studenata s invaliditetom

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA ARHIVISTIKA, NA KATEDRI ZA ARHIVISTIKU I DOKUMENTALISTIKU ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

02.08.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 16. srpnja 2021. god. na web stranice Fakulteta za radno mjesto pod rednim brojem 6) koje se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika, na Katedri za arhivistiku i dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž), dodaje se:

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 6:

Broj i kvaliteta objavljenih znanstvenih i stručnih radova iz područja, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, upisanost na poslijediplomski doktorski studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 6:

Kandidati koji su završili diplomski studij informacijskih znanosti, smjer arhivistika.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA INFORMACIJSKI SUSTAVI I INFORMATOLOGIJA, NA KATEDRI ZA INFORMATIKU ODSJEKA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

02.08.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 16. srpnja 2021., dnevnom tisku od 18. srpnja 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 21. srpnja 2021. godine za izbor u:

 • suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

RASPIS NATJEČAJA: STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UREDU ZA KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

23.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema pravnog smjera,
 • radno iskustvo od najmanje jedne godine,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 25 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO ASISTENT – ZA PROJEKT “ISTRAŽIVANJE OBRADE PRIRODNOG JEZIKA (ZA HRVATSKI JEZIK) I RAZVOJ PROIZVODA PHISHRBAN ZA POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI” ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, NA ODSJEKU ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

22.07.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – asistent  – za projekt “Istraživanje obrade prirodnog jezika (za hrvatski jezik) i razvoj proizvoda PhisHRban za povećanje kibernetičke sigurnosti“, s punim radnim vremenom do 30.06.2023. godine, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • diploma iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti ili srodnog studija
 • napredno znanje engleskoga u govoru i pismu

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva i/ili sklonosti i motivaciju u razvoju softvera, u području računalne obrade prirodnog jezika (eng. Natural Language Processing – NLP), strojnog učenja (eng. Machine Learning) i podatkovne znanosti (eng. Data Science).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts