RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

04.06.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti na  Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri na umjetnost renesanse i baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antroplogija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, Katedra za umjetnost renesanse i baroka, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

9) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

10) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

12) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

13) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

14) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za rumunjski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

15) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku književnost, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

16) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku književnost, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

17) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za razvojnu psihologiju, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

18) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za hispanske književnosti, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

19) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija – 3 izvršitelja (m/ž)

20) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

21) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za poljski jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

22) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na Katedri za etiku, na Odsjeku za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

23) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Katedri za eksperimentalnu psihologiju, na Odsjeku za psihologiju, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

24) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

 Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

 • Prednosti za radno mjesto pod brojem 17:

Prednost će ostvariti pristupnici sa završenom edukacijom iz metodike nastave na visokoškolskim ustanovama.

 • Dodatni kriteriji za ostvarivanje prednosti za radno mjesto pod brojem 21:

– završen studij poljskog jezika i književnost
– prethodna suradnja i iskustvo rada i istraživanja na stručnim i znanstvenim projektima – objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama
– organizacijske sposobnosti
– pozitivno ocijenjen ogledni sat.

 • Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 22:

– završen diplomski i poslijediplomski studij filozofije

Prednost će ostvariti pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove u znanstvenom polju filozofije, koji su s vlastitim izlaganjima sudjelovali na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima relevantnima za znanstveno polje filozofije te koji su sudjelovali u provedbi znanstvenih projekata u polju filozofije. Prednost će također ostvariti kandidati koji su sve navedeno ostvarili u znanstvenoj grani filozofijske bioetike unutar znanstvenog polja filozofije.

 • Prednosti za radno mjesto pod brojem 23:

Prednost će ostvariti pristupnici s iskazanim interesom u području kognitivne psihologije.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO IZVANREDNOG PROFESORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA POLJSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, NA ODSJEKU ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

18.05.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

28.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, na Katedri za arheometriju i metodologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemački jezik, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

9) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za metodiku nastave povijesti, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

10) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

12) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici (UIP-2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca na razdoblje od 24 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)

13) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

14) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

15) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti i kulture Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

16) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici (UIP-2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca na razdoblje od 48 mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž)

17) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

18) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Katedri za opću i teorijsku sociologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni kriteriji za radna mjesta pod brojem 12. i 16.:

 • u motivacijskom pismu (duljine između 300 i 500 riječi) kandidati će obrazložiti zašto su se prijavili na projekt PoKUS te opisati svoj vlastiti istraživački interes kojim će se uklopiti u šire ciljeve PoKUS-a tijekom dvije (poslijedoktorandi) ili četiri godine (doktorandi; više informacija o ciljevima PoKUS-a mogu se dobiti na https://pokus.ffzg.unizg.hr/ ili upitom na pokus@m.ffzg.hr). Poželjno je da kandidati navedu eventualno postojeće iskustvo iz područja istraživanja čitanja i književnosti, recepcije književnosti, empirijskih pristupa književnosti, sociologije književnosti te istraživanja individualnog i kolektivnog pamćenja. S obzirom da je PoKUS načelno interdisciplinarni projekt, s njegovim ciljevima visoko su komplementarni kandidati koji su diplomirali/doktorirali (komparativnu) književnost i/ili srodne neofilološke grupe, etnologiju i kulturnu antropologiju, sociologiju ili psihologiju, dakako ukoliko namjeravaju primijenjivati uvide iz dotičnih disciplina na polje proučavanja književnosti.
 • napomena za radno mjesto pod brojem 16.: doktorand za vrijeme trajanja projekta mora doktorirati na Poslijediplomskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture.

Početak radnog odnosa za oba radna mjesta (12. I 16.) bit će 1. ožujka 2022.

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 13.:

 • završen srednjovjekovni smjer diplomskog studija arheologije
 • najmanje 4,3 prosjek ocjena na studiju arheologije (preddiplomski + diplomski)

Obvezni uvjet za radno mjesto pod brojem 14.:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Antropologije

Obvezni uvjet za radno mjesto pod brojem 15.:

 • završen preddiplomski i diplomski studij komparativne književnosti s prosjekom ocjena višim od 4,5

Za radno mjesto pod brojem 17.:

 • prednost će ostvariti pristupnici s upisanim Poslijediplomskim doktorskim studijem psihologije te s iskazanim istraživačkim interesom u području biološke i evolucijske psihologije

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 18.:

 • završen diplomski studij sociologije
 • kupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) 4.0
 • znanje engleskog jezika

Dodatni kriteriji za ostvarivanje prednosti:

 • Objavljen studentski, znanstveni ili stručni rad iz područja sociološke teorije (ili područja teorije srodnih disciplina)
 • Obranjen završeni ili diplomski rad s temom iz područja sociološke teorije
 • Motivacija za usavršavanje u području sociološke teorije iskazana kroz intervju s članovima povjerenstva

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA NA ODREĐENO VRIJEME U RADNOM VREMENU ODREĐENOM PREMA UGOVORU POTPISANOM ZA PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST GLOHUM – GLOBALNI HUMANIZMI: NOVI POGLEDI NA SREDNJI VIJEK

23.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor usuradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost GLOHUM – Globalni humanizmi: novi pogledi na srednji vijek, voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnik (m/ž) mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova, prikaz znanstvene i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Uvjeti za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti (poželjno iz područja srednjeg vijeka)

Dodatni kriteriji:
– prethodna suradnja i iskustvo rada i istraživanja na inozemnim znanstvenim i/ili istraživačkim institucijama

– dosadašnja znanstvena djelatnost (sudjelovanje na međunarodnim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama)

– rad na dokumentaciji i vizualizaciji kulturne baštine (napredno korištenje digitalnih alata: rad u GIS programima, programima za fotogrametriju – Agisoft Metashape te CAD sustavima)
– iskustvo rada s bespilotnom letjelicom i uređajima za geodetsko mjerenje terena i objekata (GNSS, totalna stanica)
– poznavanje minimalno 2 svjetska strana jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)  i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO III. VRSTE – STRUČNI REFERENT U FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ SLUŽBI, REFERENT OBRAČUNA PLAĆA

22.04.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 4/2021 od 15. siječnja 2021., portalu HZZ-a od 14. siječnja 2021. i web stranici Filozofskog fakulteta od 14. siječnja 2021., za izbor na radno mjesto III. vrste složenosti – stručni referent, referent obračuna plaća u Financijsko-računovodstvenoj službi – na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana Dina Macakanja, stručna prvostupnica ekonomije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE SLOŽENOSTI –VODITELJ ISPOSTAVE (INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA: VODITELJ SJEDNICA VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA) U SLUŽBI ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

21.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – položaju II. vrste složenosti – voditelj ispostave (interni naziv radnog mjesta: voditelj sjednica Vijeća Filozofskog fakulteta) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove –na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta) – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • Viša stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)
 • Minimalno jedna (1) godina radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika

Poslovi i zadaće:

 • izrađuje pozive s dnevnim redom za sjednice Fakultetskoga vijeća
 • vodi brigu o umnožavanju i dostavi poziva i materijala za sjednice Fakultetskoga vijeća
 • prisustvuje sjednicama Fakultetskoga vijeća i vodi zapisnik
 • vodi brigu o glasačkim listićima i izvješću o glasovanju na sjednici Fakultetskoga vijeća
 • izrađuje odluke, zaključke, preporuke i druge akte koje donosi  Fakultetsko vijeće
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadležne osobe

Prednost će ostvariti pristupnici s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)  i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU ”DIGITALNA PLATFORMA ZA PREVENCIJU I INTERVENCIJU ZA PROBLEME MENTALNOG ZDRAVLJA” U OKVIRU NATJEČAJA IRI-2-POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

14.04.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 28/2021 od 19. ožujka 2021., za izbor na radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – na projektu ”Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja” u okviru natječaja IRI-2-Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, a koji se provodi u okviru aktivnosti Savjetovališta Filozofskog fakulteta za studente, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Matea Šoštarić, magistra psihologije.

ISPRAVAK NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE POVIJEST, GRANA HRVATSKA I SVJETSKA SREDNJOVJEKOVNA POVIJEST, NA KATEDRI ZA SVJETSKU POVIJEST U SREDNJEM VIJEKU NA ODSJEKU ZA POVIJEST

09.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 8. travnja 2021. na web stranici Filozofskog fakulteta za radno mjesto pod brojem 6) koje se odnosi na izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Katedri za svjetsku povijest u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž), dodaje se:

 Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 6:

završen studij latinskog jezika i književnosti, obavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni suradnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest), minimalno četverogodišnje iskustvo rada u visokoškolskog nastavi iz medievističkih predmeta, iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima međunarodnog karaktera

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

08.04.2021.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Katedri za svjetsku povijest u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

7) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

9) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost Uspostavni istraživački projekt (UPI-2020-02) za potrebe projekta „Transferno područje od Sutle preko srednjeg toka Save tijekom brončanog i željeznog doba“ na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

10) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Obvezni uvjeti za radno mjesto pod brojem 9):

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij arheologije
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis na poslijediplomski studij arheologije

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod brojem 9):

 • završen smjer prapovijesne arheologije na diplomskom studiju
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na prapovijesnim/metalodobnim lokalitetima
 • objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za znanstveno-istraživački rad
 • vođenje projektnih aktivnosti tijekom studija
 • organizacija i provedba popularno-znanstvenih radionica te sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 10):

 • Uzimaju se u obzir samo kandidati/kinje koji su tijekom preddiplomskog i diplomskog studija talijanistike ostvarili ukupan prosjek ocjena veći od 4,5

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOZOFIJA, GRANA ONTOLOGIJA, NA KATEDRI ZA ONTOLOGIJU NA ODSJEKU ZA FILOZOFIJU

29.03.2021.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 25. rujna 2020., Narodnim novinama broj 106/2020 od 30. rujna 2020., Euraxess Jobs Portalu od 28. rujna 2020. i dnevnom tisku od 27. rujna 2020., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju na Odsjeku za filozofiju, izabrana Matija Vigato.

Load More Posts