RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”IZAZOVI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI: NOVI STUDIJI I SUSTAV KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA”

03.09.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/2020. od 10.07.2020., HZZ-u 13.07.2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 08.07.2020 za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu „Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta“ financiranom iz sredstava Europskog socijalnog fonda, u punom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Mirela Ruvić, mag. engleskog i španjolskog jezika.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – PREDAVAČA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE KINEZIOLOGIJA, GRANA KINEZIOLOŠKA EDUKACIJA, ZA PREDMET TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA NA SAMOSTALNOJ KATEDRI ZA KINEZIOLOGIJU

17.07.2020.|

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 01. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 03. srpnja 2019.,Euraxess Jobs Portalu od 02. srpnja 2019. i dnevnom tisku 30. lipnja 2019., za izbor u nastavno zvanje  i na radno mjesto predavača – 2 izvršitelja u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Samostalnoj katedri za kineziologiju, izabrani su prof. Nenad Krošnjar i mag. cin. Nikolina Skender.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: STRUČNI SURADNIK (INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA: KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UREDU ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE)

17.07.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 18. lipnja 2020., Narodnim novinama broj 70/2020 od 19. lipnja 2020., stranicama HRZZ-a 19. lipnja 2020., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – stručni suradnik (interni naziv radnog mjesta: koordinator za međunarodne projekte u Uredu za međunarodne projekte) – u Službi za međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ankica Troglić Matić, magistra politologije.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

09.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana logika, na Katedri za logiku na  Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za latinski jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana socijalna filozofija, na Katedri na socijalnu filozofiju na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri na eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri na hispansku književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri na vojnu sociologiju na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

9) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri na ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:
– životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
– presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
– popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
– dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu http://dokumenti.ffzg.unizg.hr/natjecaji/

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”USPOSTAVA I OPREMANJE CENTRA ZA NAPREDNA ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA”

08.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu ”Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima“ financiranom iz sredstava europskih sturkturnih i investicijskih fondova, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih iz fondova Europske unije i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – KOORDINATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

08.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – koordinator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih iz fondova Europske unije i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”IZAZOVI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI: NOVI STUDIJI I SUSTAV KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA”

08.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu ”Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta” financiranom iz sredstava Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih iz fondova Europske unije i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: IZBOR DOKTORANDA NA RADNO MJESTO I U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA NA TEMELJU ODLUKE O POTICANJU RAZVOJA ZNANSTVENE DJELATNOSTI U JAVNIM ZNANSTVENIM ORGANIZACIJAMA KOJE SUDJELUJU U ESFRI PROJEKTIMA I KONZORCIJIMA EUROPSKE ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE (ERIC) U ULOZI NACIONALNIH KOORDINACIJSKIH USTANOVA

07.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020.,Euraxess Jobs Portalu od 03. ožujka 2020. i dnevnom tisku 29. veljače 2020., za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijskih ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture CLARIN-ERIC u Zavodu za lingvistiku, voditelja prof. dr. sc. Marka Tadića, s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme, izabrani su Vanja Štefanec, mag. informacijskih znanosti, indologije i računalne lingvistike, i Daša Farkaš, mag. lingvistike i bohemistike.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA UGROFINISTIKA, NA ODSJEKU ZA HUNGAROLOGIJU, TURKOLOGIJU I JUDAISTIKU NA KATEDRI ZA HUNGAROLOGIJU

07.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku na Katedri za hungarologiju – 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

06.07.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija, na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik – 1 izvršitelj (m/ž)

4) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologja, grana slavistika, na Katedri za poljski jeziki književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj(m/ž)

5) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj(m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj(m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja, na Katedri za školsku psihologiju na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj(m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 2):

 • završen poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije
 • završena edukacija iz barem jednog psihoterapijskog pravca
 • iskustvo u kliničkom radu (psihodijagnostici, savjetovanju i psihoterapiji)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4):

Obvezni uvjeti:

 • Završen odgovarajući diplomski studij polonistike
 • Obranjen doktorat
 • Poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Dodatni kriteriji:

Iskustvo rada na HRZZ projektima, višegodišnje predavačko iskustvo na visokoškolskoj ustanovi

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 6):

 • Istraživački interesi u području eksperimentalne psihologije, kognitivne psihologije
 • Nastavničko iskustvo u poučavanju metodologije eksperimentalne psihologije i statistike u psihologiji
 • Poznavanje rada u programima za statističku obradu (R, SPSS, JASP)

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 7):

 • Iskustvo u istraživačkom radu u području psihologije obrazovanja i školske psihologije
 • Nastavničko iskustvo u poučavanju predmeta iz područja psihologije obrazovanja i školske psihologije
 • Poznavanje rada u programima za statističku obradu podataka (R, SPSS)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts