OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA NA ODREĐENO VRIJEME U RADNOM VREMENU ODREĐENOM PREMA UGOVORU POTPISANOM ZA PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST POD NAZIVOM „MODELIRANJE MENTALNE GRAMATIKE HRVATSKOGA: OGRANIČENJA INFORMACIJSKE STRUKTURE“, VODITELJICE PROF. DR. SC. ANITE PETI-STANTIĆ NA ROK DO 14.2.2021.

04.02.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. prosinca 2019., Narodnim novinama broj 120/2019 od 9. prosinca 2019., dnevnom tisku od 7. prosinca 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. prosinca 2019., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto – poslijedoktorand na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“, voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do 14.2.2021., izabrana dr. sc. Irina Masnikosa.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE – VRATAR

29.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu namještenika IV. vrste:
vratar – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • niža stručna sprema
 • jedna (1) godina radnog staža
 • položen stručni ispit za obavljanje poslova tjelesne zaštite

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o radnom stažu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova tjelesne zaštite na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA, NA KATEDRI ZA HRVATSKI STANDARDNI JEZIK NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

28.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”FONTES ISTRIE MEDIEVALIS (IZVORI SREDNJOVJEKOVNE ISTRE)”

20.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika za rad na projektu „Fontes Istrie medievalis (Izvori srednjovjekovne Istre) na određeno vrijeme dok budu osigurana sredstva financiranja projekta, predvidivo 5 mjeseci uz mogućnost produženja ako i dalje budu osigurana sredstva, uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

 • završen diplomski studij povijesti, smjer srednji vijek
 • upisan doktorski studij srednjovjekovne povijesti
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina)
 • napredno znanje rada na računalu

Prednosti:

 • iskustvo u arhivskom radu na srednjovjekovnim dokumentima
 • objavljeni radovi iz srednjovjekovne povijesti Istre

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE SOCIOLOGIJA, GRANA POSEBNE SOCIOLOGIJE, NA ODSJEKU ZA SOCIOLOGIJU, NA ODREĐENO VRIJEME I U PUNOM RADNOM VREMENU

14.01.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 9. listopada 2019., Narodnim novinama broj 96/2019 od 9. listopada 2019., dnevnom tisku od 11. listopada 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 11. listopada 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana ĐURĐICA DEGAČ, magistra sociologije i magistra filozofije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA ODSJEKU ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

10.01.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž).

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19) i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – INTERNI NAZIV: TAJNIK/-CA NA ODSJEKU ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

18.12.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 09. listopada 2019., Narodnim novinama broj 99/2019 od 18. listopada 2019. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. listopada 2019. na radno mjesto I. vrste – interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika), izabrana Mateja Uglik.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR

10.12.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od 3 godine – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– diplomski sveučilišni studij, ekonomski fakultet
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu i računalnim programima
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i u financijskom praćenju međunarodnih projekata
– prednost će ostvariti kandidati smjera: analiza i poslovno planiranje

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.
Kandidate koji najviše udovoljavaju uvjetima natječaja pozvat će se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR

09.12.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 3 godine koji je objavljen u Narodnim novinama broj 88/2019 od 18.9.2019., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 19.9.2019. i na web stranici fakulteta od 17.9.2019.

RASPIS NATJEČAJA: SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ”PROVIDING RESOURCES IN IRISH, NORWEGIAN, CROATIAN AND ICELANDIC FOR PURPOSES OF LANGUAGE ENGINEERING (PRINCIPLE)”

06.12.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije ili diploma magistra informatike ili diploma magistra edukacije informatike ili diploma magistra računarstva ili diploma magistra inženjera računarstva,
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredno znanje programiranja i rada na računalu,
– osnovno znanje održavanja računalnih mreža.

Prednosti:
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima,
– temeljna znanja o projektima.

2) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) s polovicom punog radnog vremena

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredni rad na računalu.

Prednosti:
– temeljno znanje programiranja,
– temeljna znanja o projektima,
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Load More Posts