SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i u punom radnom vremenom na radnom mjestu I. vrste, interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž) (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika)

Uvjeti:
-VSS,
-poznavanje rada na računalu (MS Office),
-poznavanje engleskoga jezika, prednost je poznavanje još jednog svjetskog jezika,
-minimalno jedna godina radnog iskustva,

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.
Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.