SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

-znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost, na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za semiologiju, na  Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za poredbenu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za migracijske i etničke studije na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

-suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.