SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama”, voditelja izv. prof. dr. sc. Zvonimira Galića na razdoblje od 24 mjeseci

4) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost GLOHUM – Globalni humanizmi: novi pogledi na srednji vijek, voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića – 2 izvršitelja (m/ž)

5) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture“, voditeljice prof. dr. sc. Anite Peti-Stantić na rok do 14.2.2021. – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 4):

Obvezni uvjeti:

 • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (povijest umjetnosti)
 • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • poznavanje rada u programima Agisoft Metashape Professional, Autodesk Autocad ,Q-GIS , Blender
 • poznavanje vještina rada s totalnom stanicom, dronom , 3D modeliranje
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje ruskog i / ili španjolskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 5): završen doktorski studij lingvistike, slavistike ili psihologije (tj. humanističkih znanosti ako je doktorat stečen u inozemstvu), osnovno znanje statistike i korpusnoga modeliranja te spremnost na usavršavanje u tom području, iskustvo sudjelovanja u istraživačkom projektu nacionalnog ili internacionalnog karaktera u trajanju od najmanje godinu dana.

Dodatni kriteriji: istraživačko iskustvo i objavljeni znanstveni radovi na području istraživanja slaganja, elipse i informacijske strukture, priznanja, nagrade i stipendije.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.