SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu na radnom mjestu namještenika IV. vrste:
vratar – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • niža stručna sprema
  • jedna (1) godina radnog staža
  • položen stručni ispit za obavljanje poslova tjelesne zaštite

Osim uvjeta, za spomenuto radno mjesto primjenjuje se probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Uz pisanu prijavu pristupnici su dužni u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o radnom stažu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje), dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova tjelesne zaštite na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.