Uslijed rada urudžbenog ureda Filozofskog fakulteta u otežanim uvjetima, obavještavaju se svi potencijalni prijavitelji da prijavu za natječaj sa svom dokumentacijom mogu dostaviti u elektroničkom formatu na adresu elektroničke pošte: bobevand@ffzg.hr.

Prilikom prijave nije potrebno dostavljati originale dokumentacije neko samo skenirane dokumente. Povjerenstva za odabir kandidata i stručne službe će zatražiti dostavu originalne dokumentacije na uvid za odabrane kandidate.