SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor usuradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost GLOHUM – Globalni humanizmi: novi pogledi na srednji vijek, voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj (m/ž).

Pristupnik (m/ž) mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

  • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • popis radova i separate radova, prikaz znanstvene i stručne djelatnosti
  • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Uvjeti za radno mjesto:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti (poželjno iz područja srednjeg vijeka)

Dodatni kriteriji:
– prethodna suradnja i iskustvo rada i istraživanja na inozemnim znanstvenim i/ili istraživačkim institucijama

– dosadašnja znanstvena djelatnost (sudjelovanje na međunarodnim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama)

– rad na dokumentaciji i vizualizaciji kulturne baštine (napredno korištenje digitalnih alata: rad u GIS programima, programima za fotogrametriju – Agisoft Metashape te CAD sustavima)
– iskustvo rada s bespilotnom letjelicom i uređajima za geodetsko mjerenje terena i objekata (GNSS, totalna stanica)
– poznavanje minimalno 2 svjetska strana jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)  i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.