SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, na Katedri za arheometriju i metodologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemački jezik, na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za hrvatsku povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francusku književnost Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za metodologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

9) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za metodiku nastave povijesti, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

10) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

12) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici (UIP-2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca na razdoblje od 24 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž)

13) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Odsjeka za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

14) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

15) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti i kulture Odsjeka za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

16) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici (UIP-2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca na razdoblje od 48 mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž)

17) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana biološka psihologija, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

18) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Katedri za opću i teorijsku sociologiju, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)
 • Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni kriteriji za radna mjesta pod brojem 12. i 16.:

 • u motivacijskom pismu (duljine između 300 i 500 riječi) kandidati će obrazložiti zašto su se prijavili na projekt PoKUS te opisati svoj vlastiti istraživački interes kojim će se uklopiti u šire ciljeve PoKUS-a tijekom dvije (poslijedoktorandi) ili četiri godine (doktorandi; više informacija o ciljevima PoKUS-a mogu se dobiti na https://pokus.ffzg.unizg.hr/ ili upitom na pokus@m.ffzg.hr). Poželjno je da kandidati navedu eventualno postojeće iskustvo iz područja istraživanja čitanja i književnosti, recepcije književnosti, empirijskih pristupa književnosti, sociologije književnosti te istraživanja individualnog i kolektivnog pamćenja. S obzirom da je PoKUS načelno interdisciplinarni projekt, s njegovim ciljevima visoko su komplementarni kandidati koji su diplomirali/doktorirali (komparativnu) književnost i/ili srodne neofilološke grupe, etnologiju i kulturnu antropologiju, sociologiju ili psihologiju, dakako ukoliko namjeravaju primijenjivati uvide iz dotičnih disciplina na polje proučavanja književnosti.
 • napomena za radno mjesto pod brojem 16.: doktorand za vrijeme trajanja projekta mora doktorirati na Poslijediplomskom studiju znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture.

Početak radnog odnosa za oba radna mjesta (12. I 16.) bit će 1. ožujka 2022.

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 13.:

 • završen srednjovjekovni smjer diplomskog studija arheologije
 • najmanje 4,3 prosjek ocjena na studiju arheologije (preddiplomski + diplomski)

Obvezni uvjet za radno mjesto pod brojem 14.:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Antropologije

Obvezni uvjet za radno mjesto pod brojem 15.:

 • završen preddiplomski i diplomski studij komparativne književnosti s prosjekom ocjena višim od 4,5

Za radno mjesto pod brojem 17.:

 • prednost će ostvariti pristupnici s upisanim Poslijediplomskim doktorskim studijem psihologije te s iskazanim istraživačkim interesom u području biološke i evolucijske psihologije

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 18.:

 • završen diplomski studij sociologije
 • kupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) 4.0
 • znanje engleskog jezika

Dodatni kriteriji za ostvarivanje prednosti:

 • Objavljen studentski, znanstveni ili stručni rad iz područja sociološke teorije (ili područja teorije srodnih disciplina)
 • Obranjen završeni ili diplomski rad s temom iz područja sociološke teorije
 • Motivacija za usavršavanje u području sociološke teorije iskazana kroz intervju s članovima povjerenstva

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.