SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti na  Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri na umjetnost renesanse i baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antroplogija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, Katedra za umjetnost renesanse i baroka, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

9) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

10) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

12) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

13) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

14) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za rumunjski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

15) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku književnost, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

16) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku književnost, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

17) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za razvojnu psihologiju, na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

18) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za hispanske književnosti, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

19) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija – 3 izvršitelja (m/ž)

20) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

21) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za poljski jezik i književnost, na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

22) u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika na Katedri za etiku, na Odsjeku za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku – 1 izvršitelj (m/ž)

23) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija na Katedri za eksperimentalnu psihologiju, na Odsjeku za psihologiju, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

24) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za engleski jezik, na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

 Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

 • Prednosti za radno mjesto pod brojem 17:

Prednost će ostvariti pristupnici sa završenom edukacijom iz metodike nastave na visokoškolskim ustanovama.

 • Dodatni kriteriji za ostvarivanje prednosti za radno mjesto pod brojem 21:

– završen studij poljskog jezika i književnost
– prethodna suradnja i iskustvo rada i istraživanja na stručnim i znanstvenim projektima – objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama
– organizacijske sposobnosti
– pozitivno ocijenjen ogledni sat.

 • Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 22:

– završen diplomski i poslijediplomski studij filozofije

Prednost će ostvariti pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove u znanstvenom polju filozofije, koji su s vlastitim izlaganjima sudjelovali na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima relevantnima za znanstveno polje filozofije te koji su sudjelovali u provedbi znanstvenih projekata u polju filozofije. Prednost će također ostvariti kandidati koji su sve navedeno ostvarili u znanstvenoj grani filozofijske bioetike unutar znanstvenog polja filozofije.

 • Prednosti za radno mjesto pod brojem 23:

Prednost će ostvariti pristupnici s iskazanim interesom u području kognitivne psihologije.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.