SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik, na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na Katedri za povijest Srednje i Jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke“, voditeljice izv. prof. dr. sc. Irene Bratičević, na razdoblje od 48 mjeseci na Odsjeku za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

8) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) za potrebe projekta „Creation  of European Identities – Food Textiles and Metals in the Iron Age Between Alps, Pannonia nad Balkans (IO-2020-02)“ na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

9) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe projekta „Afektivni kognitivni trening: Neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci“ na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

10) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatse zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe projekta „Računalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta (psy.txt)“ na Odsjeku za psihologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (IP-2020-02-2441)“, voditeljice prof. dr. sc. Jasmine Vojvodić, a prema rezultatima natječaja „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

12) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom pri Hrvatskoj zakladi za znanost (projekt razvoja karijera mladoh istraživača – izobrazba novih doktora znanosti), pod nazivom Umjetnsot i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas  na Odsjeku za povijest umjetnosti, voditelja pfro. Dr. sc. dragana Damjanovića– 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjeti i prednosti za radno mjesto pod brojem 1:

 • objavljeni radovi iz područja francuske lingvistike i glotodidaktike te iskustvo u sveučilišnoj nastavi iz glotodidaktičkih predmeta
 • prednosti će imati kandidati koji imaju objavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni savjetnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija)

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 5:

 • fluentno znanje njemačkog jezika
 • objavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno znanje (znanstveni suradnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest)
 • minimalno trogodišnje iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi iz regionalne povijesti 19. stoljeća

Prednosti za radno mjesto pod brojem 6:

 • prednost će imati kandidati s poznavanjem dvaju južnoslavenskih jezika (izuzev hrvatskog jezika)

Dodatni uvjeti za radno  mjesto pod brojem 8:

 • neki oblik profesionalne izobrazbe na polju okolišne arheologije ili analitičkih metoda u arheologiji
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na prapovijesnim/metalodobnim lokalitetima
 • objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • organizacija i provedba popularno-znanstvenih radionica te sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 9:

 • kandidati upisani na poslijediplomski doktorski studij psihologije s iskazanim interesom za kognitivnu i biološku psihologiju tijekom svog preddiplomskog i diplomskog studija te kandidati s dopusnicom ili pravom na obavljanje psihološke djelatnosti izdanom od Hrvatske psihološke komore

Prednosti za radno mjesto pod brojem 10:

 • prednost će imati kandidati s iskustvom rada ili obrazovanja u interdisciplinarnom području računalnih znanosti i psihologije

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.