SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija, na Katedri za sinologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunkacijske znanosti, grana arhivistika, na Katedri za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

7) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunkacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

8) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju

9) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka za povijest

10) U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjet za radno mjesto pod brojem 4:

 • doktorat iz njemačke književnosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 8:

 • pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove te sudjelovali s izlaganjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u znanstvenoj grani etnologija, znanstvenom polju etnologija i antropologija
 • kandidati koji su dodatno stekli kompetencije iz područja arhivistike

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 9:

 • završen preddiplomski i diplomski studij povijesti
 • završen studij latinskog jezika i književnosti

Prednosti za radno mjesto pod brojem 9:

 • izvrsnost u studiju
 • pristupnici s iskazanim interesom u grani Pomoćne povijesne znanosti

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod brojem 10:

 • završen preddiplomski i diplomski studij povijesti
 • interdisciplinarna kvalifikacija unutar skupine povijesnih znanosti
 • poznavanje klasičnog grčkog i latinskog jezika najmanje na razini nastavnog programa klasičnih gimnazija

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.