SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebna sociologija, na Katedri za socijalnu ekologiju na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na  Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiu, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika – 1 izvršitelj (m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje, na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri na turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • znanja iz područja instrukcijskog dizajna
 • znanstvena i stručna djelatnost koja pokriva tehnologije u obrazovanju
 • iskustvo vođenja edukacija za nastavnike

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • koji su se usavršavali na inozemnim sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama
 • koji su sudjelovali ili sudjeluju na razvojnim projektima, po mogućnosti iz nastavničke izobrazbe i pokretanja novih studij

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 5:

 • iskustvo u nastavi na kolegijima za stjecanje pedagoških i didaktičkih kompetencija znanstvena djelatnost u granama Opća pedagogija i Didaktika
 • koji su sudjelovali u znanstvenim i stručnim projektima iz područja razvoja obrazovanja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.