SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku

2) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za psihometriju na Odsjeku za psihologiju

3) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana spoznajna teorija, na Katedri za spoznajnu teoriju na Odsjeku za filozofiju

4) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju

5) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika u Centru za integrativnu bioetiku

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).

Dodatni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 1):

 • objavljeni znanstveni radovi iz područja glotodidaktike i metodike nastave španjolskog jezika

Prednost za radno mjesto pod rednim brojem 1):

 • iskustvo u izvođenju sveučilišnih kolegija iz područja ovladavanja inim jezikom

Dodatni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 2):

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima,objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konfrerencijama
 • vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS, R i Mplus

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem pod rednim brojem 4):

 • sudjelovanje na znanstvenim skupovima i konferencijama
 • iskustvo terenskog istraživanja, iskustvo rada i istraživanja na znanstvenim projektima
 • iskustvo održavanja nastave i objavljeni znanstveni radovi

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5):

 • doktorska disertacija tematski vezana uz znanstvenu granu filozofijske bioetike u polju filozofije, području humanističkih znanosti
 • akademski naziv: magistar/magistra bibliotekarstva
 • iskustvo u knjižničarskim i dokumentalističkim poslovima (obrada, pohrana, digitalizacija i istraživanje knjižne, časopisne i/ili novinske građe)
 • znanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 5):

 • iskustvo u administrativnim poslovima
 • objavljeni znanstveni i stručni radovi te održana izlaganja na znanstvenim konferencijama, koji su tematski vezani uz znanstvenu granu filozofijske bioetike u polju filozofije, području humanističkih znanosti
 • iskustvo u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova
 • iskustvo u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.