SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku

2) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju

3) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku

4) suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za francusku književnost na Odsjeku za romanistiku

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 1):

  • iskustvo u sveučilišnoj nastavi hrvatske književnosti
  • pozitivno ocijenjeno u studentskim anketama
  • objavljeni znanstveni radovi o hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja
  • izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika
  • iskustvo u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2):

  • doktorat iz područja srednjovjekovne arheologije

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 2):

  • petogodišnje iskustvo izvođenja nastave iz srednjovjekovne arheologije
  • sudjelovanje na konferencijama s radovima iz srednjovjekovne arheologije
  • usavršavanje u inozemstvu
  • terenski rad i iskustvo u vođenju dokumentacije
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3):

  • završen poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike, grana anglistika
  • završen sveučilišni diplomski studij anglistike
  • radno iskustvo u poučavanju jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.