SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvene  znanosti, polje sociologija, na Odsjeku za sociologiju za zapošljavanje znanstvenika-povratnika

2) znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih  znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Katedri za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju

3) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri  za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju na Odsjeku za arheologiju na određeno vrijeme kao zamjena privremeno nenazočne nastavnice za vrijeme trajanja porodiljnog i roditeljskog dopusta

4) znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopediku na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti

5) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku

6) suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za nederlandistiku na Odsjeku za germanistiku

7) suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine broj 119/22).

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1):

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete određene Odlukom o kriterijima za odobravanja radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj od 30. kolovoza 2018. godine:

 • ispunjavati kriterije za izbor u zvanje znanstvenog suradnika/docenta ili više zvanje, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, broj 28/17)
 • imati najmanje 4 godina radnoga iskustva u sustavu znanosti izvan Republike Hrvatske,ostvarenoga po stjecanju akademske titule doktora znanosti
 • iznimno, imati najmanje 2 godine radnoga iskustva, ukoliko je kandidat završio doktorski studij na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj „ Academic Ranking of World Universities “ rang listi (tzv. „Šangajska“ rang lista), te dodatno bio znanstveno angažiran u trajanju od najmanje 2 godine na nekom od tih 300 sveučilišta
 • iznimno, ukoliko je kandidat, bilo hrvatski, bilo strani državljanin, voditelj projekta Europskoga istraživačkog vijeća (European Research Council – ERC) financiranoga iz okvirnog programa Europske unije, ostvareno radno iskustvo može biti i kraće od 4 godine, odnosno 2 godine
 • iznimno, u slučaju da je kandidat strani državljanin, kandidat mora sudjelovati u radu na projektu kojim u Republici Hrvatskoj može ostvariti financiranje svoga istraživanja u razdoblju od najmanje godinu dana, te imati najmanje 3 godine radnoga iskustva na sveučilištima rangiranima unutar top 300 sveučilišta, sukladno zadnje objavljenoj V„ Academic Ranking of World Universities“ rang listi (tzv. „Šangajska“ rang lista).

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 1):

 • ekspertiza u području kvalitativne metodologije u društvenim znanostima
 • iskustvo u sudjelovanju i/ili vođenju međunarodnih ili međunarodno recenziranih kompetitivnih istraživačkih projekata

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 2):

 • prednost će imati kandidati s radovima iz područja grčke književnosti

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 3):

 • iskustvo održavanja nastave i objavljeni znanstveni radovi u području rimske provincijske arheologije
 • iskustvo rada i istraživanja na znanstvenim i/ili istraživačkim institucijama i projektima
 • dosadašnja znanstvena djelatnost (sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama)

Dodatni uvjeti za radno mjesto broj 4):

 • doktorat iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike, računarstva ili srodnih znanosti.
 • napredno znanje programiranja i rada na računalu.
 • temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima.
 • temeljna znanja iz područja obrade prirodnog jezika.
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina)

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 4):

 • Programiranje u Pythonu.
 • Temeljna znanja o projektima.

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7):

 • završen diplomski studij pedagogije

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 7):

 • imaju kandidati s posebnim interesom za kvalitativnu metodologiju istraživanja i teme nejednakosti i različitosti u obrazovanju.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.