SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: arhivist, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema visoka stručna sprema ili magistar struke, završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij– smjer arhivistika, informacijskih i komunikacijskih znanosti ili iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu (rad s MS Office uredskim aplikacijama i bazama podataka na razini korisnika),
 • poznavanje područnog zakonodavstva,
 • poznavanje stručnih normi opisa i pohrane fizičkog i digitalnog gradiva

Prednost imaju kandidati:

 • s iskustvom na poslovima arhivista,
 • s iskustvom na poslovima pretvorbe (digitalizacije) gradiva,
 • s iskustvom rada s aplikacijama i sustavima na razini vlasnika procesa,
 • sa završenim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informacijskih znanosti – smjer arhivistika,
 • s položenim stručnim ispitom za arhivsko zvanje arhivist (bilo koje specijalnosti),
 • s poznavanjem metoda analiza poslovnih procesa,
 • s poznavanjem XML-a i drugih serijalizacija koje se koriste u opisu gradiva.

Kandidati koji nemaju položeni stručni ispit iz arhivistike imaju obavezu položiti ga u roku od 2 godine od zapošljavanja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je  15 dana od objave natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na razgovor o zadovoljavanju osnovnih uvjeta iz ovog natječaja te o uvjetima koji se smatraju prednošću, o čemu će biti posebno obaviješteni najmanje 5 dana prije razgovora.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta i prednosti, na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.