SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko radno mjesto višeg asistenta  u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Psihologija, na određeno vrijeme u radnom vremenu, na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju

Prijava mora sadržavati:

 • Životopis( potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • Popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • Preslike odluke/potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti:

 • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Prednosti:

 1. Doktorat iz psihologije
 2. aktivno sudjelovanje u istraživanjima što se dokazuje objavljenim radovima i sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama
 3. sudjelovanje u istraživačkim projektima
 4. znanstveni interes za područje socijalne psihologije
 5. iskustvo u održavanju visokoškolske nastave

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.