SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko radno mjesto višeg asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru  potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Selekcija za poslove budućnosti: Valjanost i reakcije kandidata na digitalne selekcijske metode za mjerenje motiva za postignućem i aktivnog otvorenog mišljenja,“ voditelja prof. dr. sc. Zvonimira Galića na razdoblje od 24 mjeseca

Prijava mora sadržavati:

  • Životopis( potpisan, najviše jedna kartica teksta)
  • Potvrda HZMO o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
  • Presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
  • Popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • Preslike odluke/potvrde o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
  • Dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku.

Uvjeti:

  • Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022).

Prednosti za radno mjesto:

1) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama

2) vještine provođenja složenih statističkih analiza u programima SPSS i Mplus.

3) iskustvo u održavanju visokoškolske nastave.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.