OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT – INTERNI NAZIV: TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA PEDAGOGIJU

03.10.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 6. kolovoza 2019., Narodnim novinama broj 75/2019 od 7. kolovoza 2019. i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. kolovoza 2019., za izbor na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent: interni naziv- tajnica na Odsjeku za pedagogiju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu izabrana pristupnica TINA HORVAT, profesorica filozofije i francuskog jezika i književnosti i diplomirani filozof i galicist.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO U SURADNIČKOM ZVANJU – ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA, GRANA ETNOLOGIJA NA KATEDRI ZA MANJINSKE KULTURE I ZAJEDNICE NA ODSJEKU ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

30.09.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Katedri za manjinske kulture i zajednice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana IVA GRUBIŠA, magistra etnologije i kulturne antropologije i magistra sociologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO U SURADNIČKOM ZVANJU – ASISTENT ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KLASIČNA FILOLOGIJA NA ODSJEKU ZA KLASIČNU FILOLOGIJU, NA ODREĐENO VRIJEME I U PUNOM RADNOM VREMENU – ZAMJENA ZA BOLOVANJE/RODILJNI DOPUST

23.09.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 1. srpnja 2019., Narodnim novinama broj 64/2019 od 3. srpnja 2019., dnevnom tisku od 30. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 2. srpnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija na Odsjeku za klasičnu filologiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust), izabrana ANAMARIJA ŽUGIĆ, magistra komparativne književnosti i magistra edukacije latinskoga jezika i književnosti

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – RADNO MJESTO U SURADNIČKOM ZVANJU – POSLIJEDOKTORAND ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KROATISTIKA NA KATEDRI ZA HRVATSKI STANDARDNI JEZIK NA ODSJEKU ZA KROATISTIKU

20.09.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 5. lipnja 2019., Narodnim novinama broj 57/2019 od 7. lipnja 2019., dnevnom tisku od 7. lipnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu od 10. lipnja 2019., na radno mjesto u suradničkom zvanju – poslijedoktorand za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran IGOR MARKO GLIGORIĆ, doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – INTERNI NAZIV: PLANER-ANALITIČAR

17.09.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu u Službi za računovodstvene i financijske poslove, na određeno vrijeme od 3 godine – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– diplomski sveučilišni studij, ekonomski fakultet
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu i računalnim programima
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– iskustvo u radu u proračunskom računovodstvu i u financijskom praćenju međunarodnih projekata
– prednost će ostvariti kandidati smjera: analiza i poslovno planiranje

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.
Kandidate koji najviše udovoljavaju uvjetima natječaja pozvat će se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE – STRUČNI SURADNIK

30.08.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu I. vrste: – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– visoka stručna sprema pravnog smjera,
– radno iskustvo od najmanje jedne (1) godine,
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– poznavanje rada na računalu (Ms Office)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od posljednje objave natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu selekcije za zapošljavanje.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U natječajnom postupku provodit će se provjera psihofizičkih sposobnosti i razgovor (intervju) s kandidatima u kojem će se utvrđivati motivacija kandidata za rad na Fakultetu, dosadašnje radno iskustvo te znanja, sposobnosti i vještine potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta. Na testiranje i razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima natječaja. Kandidati koji su izabrani u daljnji krug selekcije obavještavaju se e-mailom ili telefonski, a ostali kandidati se obavještavaju o završetku i rezultatima natječaja u roku osam (8) dana od provedenog postupka izbora putem web-stranice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: DOKTORAND NA PROJEKTU

27.08.2019.|

Obavještavamo da su u natječaju za izbor doktoranda na projektu – 2 izvršitelja (m/ž) u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 01.09.2019.-31.08.2022. godine, radi obavljanja poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children (IRCiS), Grant Agreement No. IZHRZO_180568 izabrane pristupnice Nikolina Stanković, magistra psihologije i Antonija Vrdoljak, magistra psihologije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: POLOŽAJ SLUŽBENIKA I. VRSTE – VODITELJ OSTALIH USTROJSTVENIH JEDINICA – INTERNI NAZIV: VODITELJA UREDA ZA KNJIGOVODSTVO

26.08.2019.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 11. srpnja 2019., Portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. srpnja 2019. i Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019., za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radnom mjestu: položaj službenika I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj ureda za knjigovodstvo – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ivana Jelić, magistra ekonomije.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT – INTERNI NAZIV: TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA PEDAGOGIJU

06.08.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom na radno mjesto II. vrsteviši stručni referent, interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za pedagogiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
– viša stručna sprema
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– poznavanje engleskog jezika

Prednosti:
– poznavanje rada na visokoškolskoj ustanovi
– poznavanje rada u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU)

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti životopis, dokaz o državljanstvu, presliku isprave o završenom školovanju i elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu.

Prijava na natječaj s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti dostavlja se isključivo putem pošte na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji će ući u uži izbor bit će pozvani na testiranje i na motivacijski razgovor.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA GERMANISTIKA (SKANDINAVISTIKA), NA KATEDRI ZA SKANDINAVISTIKU NA ODSJEKU ZA ANGLISTIKU

26.07.2019.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE
ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 70 od 24. srpnja 2019., dnevnom tisku 24. srpnja 2019., web stranici Filozofskog fakulteta 22. srpnja 2019. i Euraxess Jobs Portalu 26. srpnja 2019.

U natječaju koji se odnosi na izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (skandinavistika), na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku, dodaje se ”usmjerenje lingvistika”.

Load More Posts