OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE INTERNOG NAZIVA: VRATAR

21.07.2022.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 23. svibnja 2022., Narodnim novinama broj 58/2022 od 25. svibnja 2022. i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za izbor na radno mjesto IV. vrste složenosti – interni naziv: vratar, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran Denis Dravinac.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

15.07.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti– 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost, na Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost  – 1 izvršitelj (m/ž)

3) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet španjolski jezik u Centru za strane jezike  – 1 izvršitelj (m/ž)

4) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 1:

– iskustvo sa sređivanjem i opisom arhivskoga gradiva
– iskustvo s vrednovanjem arhivskoga gradiva
– iskustvo u razvoju elektroničkog arhivskog informacijskog sustava
– iskustvo u nastavi na visokoškolskoj ustanovi
– iskustvo izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati  natječaja bit će objavljeni na službenoj web stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO LEKTORA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA KLASIČNA FILOLOGIJA, NA KATEDRI ZA GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, NA ODSJEKU ZA KLASIČNU FILOLOGIJU NA ODREĐENO VRIJEME

05.07.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost, na Odsjeku za klasičnu filologiju na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Dodatni uvjet za radno mjesto:

Završen diplomski studij grčkog i latinskog jezika.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO POSLIJEDOKTORANDA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE FILOLOGIJA, GRANA SLAVISTIKA, NA KATEDRI ZA UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NA ODSJEKU ZA ISTOČNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

28.06.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

27.06.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju u kulturnu antropologiju  – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje drtuštvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju  – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju  – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana sinologija, na Katedri za sinologiju na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije  – 1 izvršitelj (m/ž)

6) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana indologija, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije  – 1 izvršitelj (m/ž)

7) suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik na Odsjeku za romanistiku  – 1 izvršitelj (m/ž)

8) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavstika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istoćnoslavenske jezike i književnosti  – 1 izvršitelj (m/ž)

9) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)  – 1 izvršitelj (m/ž)

10) nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Samostalnoj katedri za kineziologiju  – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Uvjeti: Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 10:

– kandidati s iskustvom vođenja suvremenih fitness programa i kolektivnih loptačkih sportova

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE SLOŽENOSTI – VIŠI STRUČNI REFERENT – TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA GERMANISTIKU

07.06.2022.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 14. travnja 2021., Narodnim novinama broj 46/2022 od 15. travnja 2022., stranicama HRZZ-a 20. travnja 2022., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste složenosti – viši stručni referent – tajnik/ca na Odsjeku za germanistiku, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Ivana Lučić Ivanuša, diplomirani ekonomist.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – NA PROJEKTU „UČENJE KROZ RAD I SUSTAV UPRAVLJANJA STUDENTSKIM ISKUSTVOM NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU“

03.06.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik – na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“, financiranom iz Europskog socijalnog fonda u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do završetka projekta – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema u području društvenih ili humanističkih znanosti
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

  Prednosti:

 • Iskustvo rada u visokoškolskoj ustanovi
 • Iskustvo administriranja projekata financiranih iz europskih fondova
 • Iskustvo administriranja postupaka akreditacije studijskih programa

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – OSTALA RADNA MJESTA I. VRSTE – TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

27.05.2022.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – ostala radna mjesta I. vrste –  tajnik/ca na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE – VIŠI STRUČNI REFERENT, INTERNI NAZIV: FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA U SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKE POSLOVE

25.05.2022.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. travnja 2022., Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. travnja 2022. na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent,  interni naziv: financijski knjigovođa u Službi za računovodstvo i financijske poslove Filozofskog fakulteta, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Tatjana Ivančić, stručna prvostupnica ekonomije.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: RADNO MJESTO II. VRSTE SLOŽENOSTI – VIŠI STRUČNI REFERENT – TAJNIK/CA NA ODSJEKU ZA POVIJEST UMJETNOSTI

25.05.2022.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 13. travnja 2022., Narodnim novinama broj 46/2022 od 15. travnja 2022. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. travnja 2022. na radno mjesto II. vrste – viši stručni refrent, interni naziv: tajnik/-ca na Odsjeku za povijest umjetnosti, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog zaposlenika), izabran Luka Canjek, magistar muzeologije i upravljanja baštinom i magistar sociologije.

Load More Posts