SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija odgoja, na Katedri za filozofiju odgoja na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

7) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za rumunjski jezik i književnost na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik na Odsjeku za romanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

10) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

11) suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za književne predmete za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku na Odsjeku za anglistiku, za rad na pola radnog vremena i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 10):

  • završen diplomski studij filozofije
  • zajednički prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije minimalno 4,5

Prednost će ostvariti pristupnici koji su objavili znanstvene i stručne radove u znanstvenom polju filozofije, koji su s vlastitim izlaganjima sudjelovali na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima relevantnima za znanstveno polje filozofije, koji su sudjelovali u provedbi znanstvenih i stručnih projekata, koji su tijekom studija dobili nagrade i priznanja za svoj znanstveno-stručni rad.

Za radno mjesto pod brojem 11):

prednost će ostvariti pristupnici s dokazanim interesom za skandinavske književnosti s naglaskom na staronordijsku književnost i skandinavsku poeziju.

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.