SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Katedri za svjetsku povijest u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž)

7) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni dopust) – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ruski jezik na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

9) doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost Uspostavni istraživački projekt (UPI-2020-02) za potrebe projekta „Transferno područje od Sutle preko srednjeg toka Save tijekom brončanog i željeznog doba“ na Odsjeku za arheologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

10) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Obvezni uvjeti za radno mjesto pod brojem 9):

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij arheologije
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis na poslijediplomski studij arheologije

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod brojem 9):

 • završen smjer prapovijesne arheologije na diplomskom studiju
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu na prapovijesnim/metalodobnim lokalitetima
 • objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za znanstveno-istraživački rad
 • vođenje projektnih aktivnosti tijekom studija
 • organizacija i provedba popularno-znanstvenih radionica te sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

Uvjeti za radno mjesto pod brojem 10):

 • Uzimaju se u obzir samo kandidati/kinje koji su tijekom preddiplomskog i diplomskog studija talijanistike ostvarili ukupan prosjek ocjena veći od 4,5

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu prijaviti oba spola.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.