Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 02. rujna 2022., Narodnim novinama broj 103/2022 od 07. rujna 2022. i dnevnom tisku 05. rujna 2022., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, na Katedri za didaktiku i školsku psihologiju, na Odsjeku za pedagogiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Mara Sesar, magistra informacijskih znanosti i magistra pedagogije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.