OCJENA I OBRANA DOKTORSKOGA RADA

Doktorski rad je javni znanstveni rad podložan javnoj znanstvenoj procjeni.

Oblici doktorskog rada su:

 • Monografija.
 • Skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem, koje se sastoji od uvoda, rasprave, zaključka i iscrpnog pregleda relevantne literature (tzv. skandinavski model). Kritički pregled smješta rezultate doktorskog rada u kontekst postojećih znanstvenih spoznaja. Takav je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij. Znanstveni radovi koji se objedinjeni predlažu kao doktorski rad moraju činiti zaokruženu cjelinu od najmanje tri rada objavljena u časopisima pokrivenih bazom Web of Science ili ERIH, od kojih barem jedan u časopisu s faktorom odjeka većim od medijana faktora odjeka časopisa iz područja doktorskog istraživanja. Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda. Doktorand mora biti glavni autor u najmanje dva rada od navedenih. Objedinjeni radovi moraju davati novi znanstveni doprinos u odnosu na pojedinačne radove.

Doktorski se rad može pisati na hrvatskom ili nekom drugom jeziku.

Rad koji je pisan na hrvatskom jeziku treba sadržavati prošireni (strukturirani) sažetak na engleskome jeziku do 10 stranica, i obrnuto.

Predaja doktorskoga rada

Uvjeti za predaju doktorskoga rada:

 • Izvršene sve obaveze iz upisanog programa doktorskoga studija.
 • Odobrena tema na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Doktorand je obvezan prije obrane doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad, tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojemu je jedini ili jedan od glavnih autora). Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može kvalificirati samo jednog doktoranda.

Doktorand predaje u Ured za poslijediplomske studije:

 • Molbu za ocjenu doktorskoga rada
 • Pisanu suglasnost i mišljenje mentora
 • Kratak životopis
 • Doktorski rad u pisanom obliku u tri/pet primjerka (spiralno uvezan) i rad snimljen na CD-u u “pdf” formatu
 • Indeks doktorskoga studija
 • Izvještaj iz programa PlagScan
 • Izjava o autentičnosti doktorskoga rada

Napomena: Upute o predaji rada, obrazac suglasnosti mentora, upute o oblikovanju rada, mogu se preuzeti na kraju stranice.

Student/doktorand predaje doktorski rad uz pisanu suglasnost mentora koja sadrži mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutome izvornom znanstvenom doprinosu. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge i predati ga Vijeću doktorskoga studija.

Kod dvojnog mentorstva mentori pišu odvojenu suglasnost.

Prije upućivanja rada u postupak ocjenjivanja, voditelj doktorskoga studija utvrđuje je li doktorand izvršio sve obveze predviđene programom studija.

Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada

Vijeće doktorskoga studija ili Vijeće odsjeka pri kojem se izvodi studij predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje članova Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada:

 • Mentor ne može biti predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada.
 • Članovi povjerenstava moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje.
 • U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član), a u peteročlanom povjerenstvu iznimno mogu biti dva vanjska člana.

(Napomena: Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članom.)

Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju stručnoga Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, te izdaje Odluku koja se dostavlja članovima povjerenstva, mentoru, doktorandu, i voditelju doktorskoga studija. Uz Odluku članovima povjerenstva dostavlja se pisani primjerak rada i mentorovo mišljenje.

Ocjena doktorskoga rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskoga rada

Izvještaj o ocjeni doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-10 IZVJEŠTAJ O OCJENJIVANJU DOKTORSKOG RADA.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada obvezno je najkasnije u roku 3 mjeseca od svog imenovanja izraditi i predati pisani izvještaj o ocjeni doktorskog rada. Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i svi kojima je omogućen uvid u doktorski rad dužni su do objavljivanja ocjene s podacima i saznanjima iz rada postupati povjerljivo, radi zaštite znanstvenog doprinosa doktorskog rada i intelektualnog vlasništva.

Predsjednik povjerenstva priprema izvještaj na temelju prikupljenih mišljenja članova Povjerenstva, uzimajući u obzir i mišljenje mentora. Izvještaj potpisuju svi članovi Povjerenstva. Svaki član Povjerenstva ima pravo predati izdvojenu ocjenu.

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u izvještaju daje mišljenje i predlaže:

 1. prihvaćanje doktorskog rada s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom ili umjetničkom doprinosu, ili
 2. doradu doktorskog rada i završno ocjenjivanje, ili
 3. odbijanje doktorskog rada, nakon čega doktorand gubi pravo stjecanja doktorata znanosti na tom studiju.

Predsjednik Povjerenstva popunjeni Obrazac DR.SC.-10 (dokument u elektronskoj formi nazvati prezimenom i imenom studenta) dostavlja u Ured za poslijediplomske studije u dva (2) pisana i potpisana primjerka, a elektroničku verziju šalje emailom.

Ocjena doktorskoga rada razmatra se na Vijeću doktorskoga studija, odnosno na Vijeću odsjeka, ako je programom doktorskoga studija uređeno da se studij izvodi na odsjeku.

Ukoliko je vijeće suglasno s iznesenim izvješćem, Ocjena doktorskoga rada se prosljeđuje na Fakultetsko vijeće.

Fakultetsko vijeće donosi Odluku ili o prihvaćanju doktorskoga rada ili o doradi doktorskoga rada ili o odbijanju doktorskoga rada.

Ako je doktorski rad prihvaćen Fakultetsko vijeće će na istoj sjednici odobriti obranu rada i imenovati Povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet članova te može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada.

Iznimno se može odobriti obrana pred izmijenjenim povjerenstvom, uz pisanu suglasnost Vijeća doktorskoga studija i uz odobrenje dekana, ako postoje opravdani razlozi zbog kojih je neki član spriječen sudjelovati u radu povjerenstva.

Fakultetsko vijeće najkasnije u roku 7 radnih dana izdaje Odluku koja se dostavlja članovima Povjerenstva za obranu doktorskog rada, mentoru, doktorandu i voditelju studija.

Obrana doktorskoga rada

Obrana doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-11 ZAPISNIK S OBRANE DOKTORSKOG RADA.

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom. Obrana doktorskoga rada je javna i treba se održati najkasnije u roku od dva mjeseca, a poziv na javnu obranu mora biti objavljen najmanje 8 dana prije obrane.

Obavijest o javnoj obrani dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija. Javna obrana objavljuje se na internetskoj stranici Fakulteta. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene.

Obrana se mora održati u prostorima Sveučilišta, odnosno Fakulteta, a u slučaju združenih ili dvojnih doktorata, obrana se može održati na drugom sveučilištu.

Ako je obrana na stranom jeziku, zapisnik o obrani rada treba se pisati na hrvatskom i na stranom jeziku.

Postupak obrane utvrđen je protokolom. Obrana se održava na jeziku na kojem je pisan doktorski rad. O postupku obrane sastavlja se Zapisnik na hrvatskom jeziku, a u slučaju obrane na nekom drugom jeziku Zapisnik se sastavlja i na tom jeziku, u dva primjerka.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada nakon obrane jednoglasno ili većinom glasova članova donosi ocjenu obranio ili nije obranio.

Izdavanje potvrde o doktoriranju i pohrana doktorskog rada

Doktorand treba najkasnije u roku mjesec (30) dana od obrane:

 • Predati uvezani/tvrdo ukoričeni doktorski rad u 6 primjeraka oblikovan po uputama – obrazac DR.SC.-08.
 • Predati elektroničku verziju rada snimljenu na tri (3) CD-a (pdf format) u svrhu objave na internetskim stranicama Sveučilišta i pisanu suglasnost za objavu disertacije.
 • Ispuniti sveučilišni obrazac u aplikaciji za promociju u stupanj doktora na poveznici
 • Predati popunjeni Statistički list (obrazac ŠV-70).
 • Izjavu o pohrani doktorskog rada u repozitorij FF-a.

Potvrda o doktoriranju izdaje se u Uredu za poslijediplomske studije nakon predane dokumentacije.

U iznimnim situacijama, i uz prethodno predanu molbu s obrazloženjem Sveučilištu u Zagrebu, objava na internetskim stranicama Sveučilišta može se odgoditi do dvije godine.

Doktorski rad se pohranjuje kod članova povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskoga rada, kod mentora, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u arhivu Sveučilišta u Zagrebu, u arhivu FF-a, u Knjižnici FF-a, u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.

Potvrda o doktoriranju izdaje se u Uredu za poslijediplomske studije nakon predane dokumentacije.

Preuzimanje dokumenata:

UPUTE U POSTUPCIMA STJECANJA DVOJNIH DOKTORATA

Doktorandi koji pokreću postupak stjecanja međunarodnog dvojnog doktorata obvezni su istovremeno s pokretanjem postupka ocjene i obrane disertacije na stranom sveučilištu predati Filozofskom fakultetu u Zagrebu molbu za ocjenu doktorskoga rada i suglasnost mentora.