Tema doktorskoga rada prijavljuje se najkasnije do upisa u peti (5.) semestar studija. Prijava teme obavlja se preko sustava OBAD.

OBAD je internetska baza s pomoću koje Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i na taj se način prati napredak studenta na doktorskom studiju. Bazi se pristupa elektroničkim identitetom AAI@EduHr.

Obrazac DrSc01 predaje se u Urudžbeni ured u dva primjerka s potpisima doktoranda i mentora. Uz obrazac predaje se preslika indeksa.

Pisanje doktorskog rada na stranom jeziku

Ako se doktorski rad planira pisati na stranom jeziku (engleskom ili nekom drugom) obrazac DrSc-01 popunjava se u internetskoj bazi OBAD na hrvatskom jeziku, a na stranom jeziku piše se u wordu.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora

Vijeće Studija razmatra prijedlog doktoranda i mentora te sastavlja Stručno povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora koje se sastoji se od tri ili pet članova:

  • Članovi povjerenstava moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje.
  • U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član), a u peteročlanom povjerenstvu iznimno mogu biti dva vanjska člana.
  • Ako student ima dva (2) mentora, a oba se potencijalna mentora predlažu u povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada, povjerenstvo treba imati pet članova.

(Napomena: Umirovljeni profesori Fakulteta ne smatraju se vanjskim članom.)

Prijedlog za imenovanje Stručnoga povjerenstva dostavlja se Vijeću poslijediplomskih studija koje nakon rasprave upućuje točku na Fakultetsko vijeće.

Fakultetsko vijeće prihvaća ili ne prihvaća prijavu teme i imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora o čemu se članovima Povjerenstva izdaje Odluka koja se s obrascem DrSc-01 dostavlja predsjedniku i članovima povjerenstva.

Ocjena teme

Javna obrana teme doktorskoga rada sastavni je dio ocjene teme doktorskog rada i provodi je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada.  Postupak javne obrane teme doktorskog rada provodi se minimalno sedam, a najkasnije dva mjeseca nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za Ocjenu teme doktorskog rada.

Postupak vodi Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme te dogovara datum, vrijeme i mjesto javne obrane doktorskog rada (u suradnji s doktorandom, članovima povjerenstva i predloženim mentorom).

Na javnoj obrani doktorand u vremenu do 20 minuta uz vizualnu prezentaciju iznosi osnovnu ideju istraživanja – uvod u problem, temeljnu literaturu, pojašnjava hipoteze i ciljeve, materijal i metode istraživanja, te očekivani znanstveni doprinos doktorskog rada. Članovi Povjerenstva i ostali nazočni (javnost) mogu postavljati pitanja. Javna obrana teme doktorskog rada (izlaganje studenta i rasprava) traje do 45 minuta. Temeljem izlaganja, rasprave i odgovora na pitanja povjerenstvo donosi ocjenu o jasnoći i organiziranosti izlaganja, znanstvene utemeljenosti teme i mogućnostima provedbe istraživanja, te predlaže mentora.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora nakon provedene javne obrane predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa, procjenu financijske i organizacijske izvedivosti istraživanja i mentora. Izvješće se piše na Obrascu DR.SC.-02 koji sadrži:

  • Podatke o doktorandu.
  • A. Izvješće s javne obrane teme.
  • B. Ocjenu teme, mišljenje i prijedlog:
   1. Tema je prihvatljiva u postojećem obliku.
   2. Tema disertacije bit će ponovno razmotrena nakon ispravaka – studentu/kandidatu upućuju se primjedbe, prijava se vraća. Bit će ponovno razmatrana nakon ispravaka i dorada. Nova ispravljena verzija prijave teme dostavlja se istim postupkom (slanje tiskane i elektronske verzije s novim datumom).
   3. Teme disertacije nije prihvatljiva – nije utvrđena znanstvena utemeljenosti teme.

Predsjednik povjerenstva popunjeni Obrazac DR.SC.-02 (dokument u elektronskoj formi nazvati prezimenom i imenom studenta) dostavlja u Ured za poslijediplomske studije u dva (2) pisana i potpisana primjerka, a elektroničku verziju šalje emailom voditelju studija.

Fakultetsko vijeće prihvaća Ocjenu teme doktorskog rada i imenuje mentora/e, te o svojoj odluci izdaje Odluku – obrazac DR.SC.-03

Obrasci DR.SC.-01, DR.SC.-02 i DR.SC.-03 šalju se na Sveučilište u Zagrebu. Tema se razmatra na Povjerenstvu za doktorske radove i na Vijeću društveno-humanističkog područja.

Konačnu odluku o prihvaćanju teme doktorskog rada donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu. Odluka Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti dostavlja se studentu, mentoru/-ima i voditelju doktorskoga studija.

Nakon odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i mentora, student može pristupiti izradi disertacije.

Upute i obrasci: