Izvanredne izmjene izvedbenog plana

Što jesu i što nisu izvanredne izmjene, postupak provođenja izvanrednih izmjena i
shematski prikaz, upute za ispunjavanje ePOK obrasca te postupak za hitne izmjene.

Nastava na Filozofskom fakultetu izvodi se prema izvedbenom planu studijskih programa i predmeta usvojenom na Fakultetskom vijeću prije početka akademske godine. Pročelnik odsjeka, odsječni povjerenik za kvalitetu i svi nastavnici koji sudjeluju u izvedbi nastave u akademskoj godini za koju se izrađuje izvedbeni plan dužni su prilikom njegove izrade voditi računa o postotku ostvarenja nastavne norme, odobrenim slobodnim studijskim godinama/semestrima i kadrovskim promjenama na odsjeku (umirovljenja, nova zapošljavanja, angažiranje vanjskih suradnika).

Izvanredne izmjene izvedbenog plana u akademskoj godini u tijeku prihvatljive su samo u slučajevima kada je njihova provedba nužna za neometano odvijanje nastavnoga procesa sukladno usvojenom izvedbenom planu. Izmjene izvedbenog plana za narednu akademsku godinu koji je već usvojilo Fakultetsko vijeće također se smatraju izvanrednim izmjenama.

Molbe za izvanredne izmjene izvedbenog plana upućuju se Vijeću povjerenika za osiguravanje kvalitete putem ePOK obrasca (https://theta.ffzg.hr/epok). Molbe odobrene na sjednici Vijeća povjerenika Ured za kvalitetu upućuje na sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća. Nakon odobrenja Fakultetskog vijeća, izvanredne izmjene izvedbenog plana upućuju se Uredu za ISVU radi provedbe u ISVU. Pogledajte shematski prikaz postupka.

IZVANREDNE IZMJENE IZVEDBENOG PLANA MOGU BITI:

  • Promjena nositelja i/ili izvođača predmeta

Promjena nositelja i/ili izvođača predmeta tijekom akademske godine prihvatljiva je izmjena izvedbenog plana samo u slučajevima ako nastavnik zbog objektivnih razloga (bolest, smrt, porodiljni dopust, prekid radnog odnosa i slične izvanredne situacije) nije u mogućnosti izvesti nastavne sate predviđene izvedbenim planom i na predmetu ga mora zamijeniti drugi nastavnik. Ako je za to potrebno angažirati vanjskog suradnika, paralelno s molbom za izvanrednu izmjenu izvedbenog plana potrebno je provesti proceduru odobrenja financiranja vanjske suradnje, a to treba navesti u obrazloženju izmjene (ako je financiranje već odobreno, treba i to navesti).

  • Deaktivacija (zamrzavanje) predmeta

Deaktivacija (zamrzavanje) predmeta tijekom akademske godine prihvatljiva je izmjena izvedbenog plana samo u slučajevima kada nastavnik zbog objektivnih razloga (bolest, smrt, porodiljni dopust, prekid radnog odnosa i slične izvanredne situacije) nije u mogućnosti izvesti nastavne sate predviđene izvedbenim planom, a nastavnici pri odsjeku/katedri koja izvodi predmet nisu u mogućnosti organizirati izvedbu nastave na predmetu.

  • Reaktivacija (odmrzavanje) predmeta

Reaktivacija (odmrzavanje) predmeta tijekom akademske godine prihvatljiva je izmjena izvedbenoga plana samo u izvanrednim slučajevima (npr. povratak s bolovanja).

Za hitno odobravanje izvanrednih izmjena izvedbenog plana čija je provedba nužna prije sjednice Vijeća povjerenika radi neometanog odvijanja nastavnog procesa potrebno je ispuniti ePOK obrazac te o tome e-mailom obavijestiti Ured za kvalitetu koji će zahtjev proslijediti prodekanu za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje te prodekanu za nastavu i studente. Prodekani privremeno odobravaju izmjenu te o tome povratno obavještavaju Ured za kvalitetu te Ured za ISVU radi provedbe izmjene u ISVU, a formalno prihvaćanje izmjena provodi se na sljedećoj sjednici Vijeća povjerenika te potom upućuje na Fakultetsko vijeće. Hitne su izmjene provedive isključivo prije početka upisa u semestar u kojem se predmet izvodi, a najkasnije 7 dana prije početka upisa u semestar čemu nužno prethodi zaključavanje sustava ISVU.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ePOK OBRASCA

Adresa ePOK obrasca je https://theta.ffzg.hr/epok. Nakon prijave pomoću AAIEdu računa, treba za nadolazeću sjednicu odabrati opciju Obrasci, a zatim Kreiraj obrazac. Obrazac je moguće kreirati za tekuću ili za sljedeću akademsku godinu, ovisno o tome kada je izmjene moguće provesti. Potom se unose podaci o predmetu i vrsti izmjene, a na sljedećem ekranu se prikazuju detaljni podaci o odabranom predmetu te se upisuje obrazloženje za izmjenu. Na kraju je unos potrebno spremiti. Kada je obrazac spremljen, prikazat će se na popisu obrazaca za odabranu sjednicu, a na tom je ekranu moguće unijeti izmjenu u obrazac (do isteka roka za predaju obrazaca 5 dana prije sjednice) te preuzeti podatke u excel tablici.

IZVANREDNE IZMJENE IZVEDBENOG PLANA NE UKLJUČUJU:

  • promjenu/uvođenje izvođača (mentora) za završne i diplomske radove [promjenu provodi odsječni ISVU koordinator i javlja se Uredu za ISVU]
  • promjenu nositelja/izvođača isključivo za potrebe evidencije uspjeha na ispitu nakon završetka nastave i/ili za predmete iz ranijih akademskih godina [promjena se provodi u dogovoru s Uredom za ISVU]
  • raspodjelu nastavnih sati između izvođača na predmetu [nastavno opterećenje evidentira odsječni satničar prilikom godišnjeg obračuna]
  • preraspodjelu već uvedenih izvođača u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima na kolegiju s obzirom na vrstu nastave (primjerice, nastavnik koji već izvodi predavanja uvodi se na vrstu nastave vježbe) [promjenu provodi odsječni ISVU koordinator u dogovoru s odsječnim povjerenikom za kvalitetu i Uredom za ISVU]
  • promjene koje se traže za sljedeću akademsku godinu [unose se u Obeliks prilikom izrade izvedbenog plana], osim u slučajevima kada je izvedbeni plan već usvojen
  • neodržavanje predmeta na kojemu nakon završetka upisa nema upisanih studenata [predmet ostaje aktivan u ISVU i ECTS paketu, a odsjek o statusu predmeta obavještava Ured za kvalitetu]
  • promjenu osobnih podataka nastavnika (akademskih titula, zvanja, biografskih podataka i sl.) [nastavnici podatke mijenjaju samostalno prijavom u ECTS informacijski paket, a promjena podataka u ISVU provodi se u dogovoru s Uredom za ISVU]

Promjene nositelja i/ili izvođača predmeta koje proizlaze iz napredovanja nastavnika u više zvanje te uključivanje novih djelatnika u nastavu nisu izvanredne izmjene izvedbenog plana i provode se u Obeliksu prilikom izrade izvedbenog plana za sljedeću akademsku godinu (ako u trenutku unosa u Obeliks nije poznato ime novog djelatnika, koristi se opcija „novi djelatnik“ / „novi vanjski suradnik“).

Postupak odobrenja angažiranja vanjskih suradnika predviđenih izvedbenim planom nije u djelokrugu Vijeća povjerenika za osiguravanje kvalitete, nego odsjeci slijede proceduru vezanu za financiranje vanjske suradnje.

Shema

Shema postupka izvanrednih izmjena izvedbenog plana