Sustav za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Odlukom Fakultetskog vijeća 24. travnja 2007. osnovano je Povjerenstvo za unapređenje kvalitete nastave. Odlukom Fakultetskog vijeća 17. prosinca 2010. usvojene su odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika kojima je promijenjen naziv povjerenstva u Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, a sastav proširen na predstavnike svih odsjeka, samostalnih katedara i centara Filozofskog fakulteta. Radi bolje je učinkovitosti Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete restrukturirano 2018, osnovano je i Vijeće povjerenika za osiguravanje kvalitete te povjerenstva za kvalitetu na svim odsjecima i Ured za kvalitetu.

Politika osiguravanja kvalitete teži razvijanju učinkovita sustava osiguravanja kvalitete kroz akte, organizacijsku strukturu, edukaciju, uključivanje zaposlenika u sustav kvalitete uzimajući u obzir osiguravanje slobodnog prostora za rad. Temeljna su načela osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta:

  • osiguravanje akademskog integriteta i slobode,
  • razvoj i kontinuirano unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu i usklađivanje sa sustavom osiguravanja kvalitete na Sveučilištu,
  • razvoj strateških i pravnih dokumenata,
  • ustrojavanje prikladne organizacijske strukture za praćenje i unapređenje kvalitete obrazovanja, znanstveno-istraživačkog, stručnog i administrativnog rada,
  • primjena i sustavno praćenje osiguravanja kvalitete na Fakultetu,
  • suradnja Fakulteta s drugim visokoobrazovnim institucijama u ostvarenju kvalitete nastavne, znanstveno-istraživačke, stručne i administrativne djelatnosti,
  • razvijanje unutarnjeg vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete,
  • uključivanje organizacijskih jedinica Fakulteta (uprave, odsjeka, centara, služba) u razvoj sustava kvalitete,
  • sprečavanje diskriminacije, netolerancije i svakog oblika neetičnog ponašanja.

Osiguravanje kvalitete Fakultet postavlja dijaloški, uključivanjem različitih sudionika u evaluacijske procedure, ali i u primjenu rezultata vrednovanja pri unapređenju nastavne djelatnosti. Zbog broja i raznolikosti studijskih programa Fakultetu je potreban dobro organiziran sustav upravljanja kvalitetom.

Fakultet je prihvatio politiku osiguravanja kvalitete, što se očituje i u strateškom upravljanju i u zagovaranju podizanja standarda kvalitete na nacionalnoj razini te na uspostavi jasnih razlika u kvaliteti među institucijama srodnih profila. To je jedan od ciljeva koji Fakultet postavlja u Razvojnoj i znanstvenoistraživačkoj strategiji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2018. do 2023. godine, u kojoj su definirane misija i vizija, razvojne osi i strateški ciljevi istraživanja Fakulteta. Provedba mjera osiguravanja kvalitete zadaća je svakoga zaposlenika i studenta Fakulteta, a oslanja se na akademske vrijednosti i profesionalnu odgovornost svih dionika znanstveno-nastavnog procesa. Osiguravanje kvalitete vezane uz različite djelatnosti Fakulteta – uz znanstveno-istraživački rad, uz studije i studentski život, uz razvoj resursa i upravljanje Fakultetom – jedna je od temeljnih odrednica Strategije. Posvećenost kvaliteti najkonkretnije dolazi do izražaja u cilju 3.a. Unaprijediti sustav kontrole kvalitete (str. 33–35). Strateški program znanstvenih istraživanja oslanja se na mjere usmjerene k povećanju motivacije zaposlenika za provođenjem naprednih istraživanja i objavu rezultata, k pojačavanju odjeka njihova znanstveno-istraživačkog rada te k pružanju efikasne administrativne podrške tim procesima (str. 29–30).

U središte svoje djelatnosti Fakultet postavlja studente i studij, a jedna je od temeljnih zadaća sukladno politici Sveučilišta u Zagrebu unapređenje kvalitete studija i studentskog života. Učenje, poučavanje i vrednovanje konstantno se unapređuje kroz uvođenje novih metoda i poboljšanje postojećih te emancipacijskim pedagoškim procesom koji uključuje samostalna istraživanja, kritičko mišljenje, integritet te slobodno i argumentirano iznošenje stavova. To se provodi kroz aktivnu uključenost studenata u poučavanje te stalnu evaluaciju i edukaciju nastavnika.

Ustrojbene jedinice sustava kvalitete: Ured za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i Ured za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Zagrebu